Kursa kods Vete3036

Kredītpunkti 3

Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīnas zinātneParazitoloģija60243617/02/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Anna Krūklīte

Veterinārmedicīnas maģistrs

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Papildliteratūra

1. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. Blackwell publishing, 2007. 874 p. 2. Eckert J., Friedhoff K. et al. Lehrbuch der Parasitologiefür die Tiermedizin. MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH&Co.KG, 2005. 575 S. 3. Zajac A.M., Conboy G.A. Veterinary clinical parasitology. 8th edition. Wiley-Blackwell. 2012. 368 p. 4. Barr S.C., Bowman D.D. Canine and Feline infectious diseases and parasitology. 2nd edition. Wiley-Blackwell. 2012. 634 p. 5. Donald C. Plumb Veterinary Drug Handbook. Sixth edition. Blackwell Publishing Professional, 2008. 1485 p. 6. Hendrix C.M. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians. 3rd Edition. 2006. 285 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Parasitology. ISSN 0971-1031, 2. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju kurss, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīvesveidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā - četri kontroldarbi. Prasme – rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā; analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm; pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi - praktiskie darbi.
Kompetence – prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulnieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos - praktiskie darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa plāns

1. Ievaddaļa parazitoloģijā (parazitoloģijas uzdevumi, attīstības vēsture, parazitožu vispārējais raksturojums, metodes) – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
1.kontroldarbs - parazitoloģijas uzdevumi.
2. Insekti, to ierosinātas invāzijas slimības – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
2.kontroldarbs – Insektu ierosinātas invāzijas slimības.
3. Ērces, to ierosinātas invāzijas slimības – 6 h lekcijas un 9h praktiskie darbi.
3.kontroldarbs – Ērču ierosinātas invāzijas slimības.
4. Vienšūņi, to ierosinātas invāzijas slimības – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
4.kontroldarbs – Vienšūņu ierosinātas invāzijas slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem četriem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzsākt literatūras apkopošanu un izmeklējamā materiāla vākšanu klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. 4th edition. Blackwell publishing, 2016. 1006 p. 2. Heinz M. Animal parasites. Diagnosis, Treatment, Prevention. Springer International Publishing, 2016. 719 Bowman D. Georgis' Parasitology for Veterinarians. 10th Edition. Saunders, 2013. 496 p. 3. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.