Kursa kods Vete3017

Kredītpunkti 1

Toksikoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaIekšķīgās slimības168816/11/2011Klīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Liepa

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF 2.līmeņa studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Toksikoloģija - veterinārmedicīnas pamatdisciplīna. Priekšmeta studiju objekti ir sekojoši: Vispārējās toksikoloģijas jautājumus izklāsta pēc sekojošas shēmas: apskatāmā jautājuma (arī terminu) definējums, galveno apskatāmo procesu (faktu) izklāsts un analīze, praktiskais pielietojums, piemēri. Speciālās toksikoloģijas jautājumus apskata pēc sekojošas shēmas: toksikozes etioloģija, epidemioloģija; patoģenēze, klīniskā aina; diagnoze (klīniskā un laboratoriskā), diferenciāldiagnoze; gaita, prognoze; ārstēšana, profilakse. Īpaša uzmanība -neatliekamās veterinārās palīdzības sniegšanas jautājumiem.

Rezultāti

Pēc studiju kursu pabeigšanas studenti būs:
● ieguvuši zināšanas par indīgo vielu vispārējiem izplatīšanās, iedarbības un izdalīšanās veidiem organismā, bīstamāko dzīvnieku intoksikāciju cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, laboratorisko diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi
● apguvuši prasmes veikt dzīvnieku toksikožu anamnēzes faktu iegūšanu, diagnostiku ( klīnisko diagnostiku, indīgo vielu saturošu paraugu sagatavošanas metodiku nosūtīšanai laboratoriskai diagnostikai) un diferenciāldiagnostiku, neatliekamo palīdzību un ārstēšanu specifisku un nezināmu intoksikāciju gadījumā.
● kompetenti izskaidrot intoksikācijas attīstības gaitu, noteikt pacientam saindēšanās diagnozi, veikt neatliekamo un speciālo veterināro palīdzību intoksikācijas gadījumā; izstrādāt ganāmpulkam konkrētas intoksikācijas novēršanas plānu un produkcijas izmantošanas ierobežojumus.

Kursa plāns

1 Ievads vispārējā un speciālajā veterinārajā toksikoloģijā. Terminoloģija
2 Toksisko vielu absorbcija, izplatīšanās, ekskrēcija.
3 Intoksikācijas diagnozes noteikšanas principi: Laboratorisko paraugu noņemšana, sagatavošana.
4 Konvencionālās toksikožu laboratoriskās diagnostikas metodes. Vielas toksiskā deva.
5 Aknu toksikoloģija: aknu antitoksiskās darbības pamatprincipi, toksīnu iedarbības veidi uz aknām
6 Rīcība un neatliekamā veterinārmedicīniskā palīdzība individuāla dzīvnieka un ganāmpulka saindēšanās gadījumā
7 Apkārtējās vides piesārņojums: veidi, iedarbība uz dzīvajiem organismiem, diagnostika, pirmā palīdzība
8 Kolokvijs. Ārstniecisko līdzekļu toksiskā iedarbība.
9 Pesticīdi: klasifikācija, iedarbība uz dzīvajiem organismiem, darba drošības noteikumi, strādājot ar pesticīdiem
10 Insekticīdi, repelenti, rodenticīdi, herbicīdi: klasifikācija, iedarbības veidi, diagnostika, pirmā palīdzība
11 Smagie metāli: Pb, Hg, Cd, As, Cr, Cu
12 Cilvēku pārtikas produktu kaitīgā iedarbība uz mīļdzīvniekiem: šokolāde, garšvielas u.c.
13 Indīgo istabas augu iedarbība uz mīļdzīvniekiem
14 Indīgie savvaļas augi, to iedarbība uz dzīvniekiem.
15 Mikotoksikozes
16 Kolokvijs. Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

ieskaites saņemšana, kuras pamats ir sekmīgi nokārtoti 2 rakstiskie kolokviji.

Mācību pamatliteratūra

1. Lu F.C. Lu’s Basic toxicology: fundamentals, target organs, and risk assessment. 3rd Edition, London; New York: Taylor &Francis, 2001. 358 p.
2. Roder J. D. Veterinary Toxicology. Reed Elsevier, USA, 2001. 403 p.
3. Logue G., Lechent J., Chapmant A. Clinical Veterinary Toxicology. Blackwell Science, USA. 1996. 210 p.

Papildliteratūra

1. Radostits O.M., Blood D.C., Gay C.C. Veterinary Medicine. 8-th edition. London etc.: Bailliere Tindall, 1994. 1763 p.
2. The Merck Veterinary Manual. 10-th ed. Merial: N. J. 2005. 2305 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Australian Veterinary Journal" Australia, 2010. ISSN 0005-0423
2. "Journal of Veterinary Medicine", USA, 2004. ISSN 8750-7943
3. Journal "Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian", USA, 2003. ISSN 0193-1903