Kursa kods Vete3008

Kredītpunkti 2

Imunoloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija40162420/04/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ivars Lūsis

Augstākā izglītība(līm.)

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF studiju programmas obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Studiju kursā veterinārmedicīnas studenti iegūst zināšanas par tiem dzīvnieka organisma reaktivitātes mehānismiem, kas veido aizsardzību pret infekcijas slimību ierosinātājiem, galvenokārt – baktērijām un vīrusiem. Iegūst izpratni par reaktivitātes nevēlamām izmaiņām: alerģiju, toleranci, autoimūnslimību. Kursā ietverts arī dzīvnieku imunizācijas teorētisku un praktisku jautājumu pamatojums.

Rezultāti

Zināšanas un izpratne par nespecifiskas aizsardzības un imunitātes procesiem dzīvnieka organismā; prasmes argumentēti izskaidrot un diskutēt par imunoloģijas pamatjautājumiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, noņemt dzīvniekiem asins paraugus un sagatavot seroloģiskai izmeklēšanai, veikt dzīvnieku slimību alerģisko diagnostiku (piem., tuberkulinizāciju); kompetences izvērtēt individuāla dzīvnieka vai dzīvnieku grupas gatavību vakcinācijai, nolasīt un interpretēt seroloģiskās testēšanas rezultātus, izskaidrot dzīvnieka īpašniekam jautājumus par imunizācijas nozīmi, priekšnosacījumiem un iespējamiem traucējumiem.

Kursa plāns

1 Imunoloģijas vēsture. Nespecifiskie aizsargmehānismi.
2 Antigēni. Mieloīdās sistēmas šūnas, to funkcijas.
3 Galvenais audu saderības komplekss. Imūnsistēmas audi un orgāni.
4 Limfocīti. Citokīni.
5 Imūnglobulīni, to sintēze organismā.
6 Imūnatbildes regulācija. Tolerance, audu transplantācija.
7 Lokālā imunitāte. Jaundzimušo dzīvnieku imunitāte.
8 Antibakteriāla imunitāte.Vakcinācija.
9 Specifiska antivirāla humorāla un celulāra imunitāte.
10 Imunitāte pret parazitāru invāziju.
11 Anafilakse.
12 Humorālas citotoksiskas reakcijas.
13 Celulāra tipa alerģija. Autoimunitāte.
14 Imūndeficīta sindromi.
15 Imūnsupresija.
16 Imūnsistēmas stimulācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestrī 3 kolokviji. Kolokvija ieskaitīšanai nepieciešams iegūt vismaz 6 balles. Semestra nobeigumā eksāmens. Eksāmena kārtošanai pielaisti studenti, kas nostrādājuši visus laboratorijas darbus un kuriem ieskaitīti visi kolokviji. Lai iegūtu akumulējošu eksāmena atzīmi, jāapmeklē vismaz 85% kontaktstundu, jānostrādā visi laboratorijas darbi un visos kolokvijos ar pirmo reizi jāiegūst vismaz 8 balles.

Mācību pamatliteratūra

1. Day M.J., Schultz R.D. Veterinary Immunology: principles and practice. Manson Publishing Ltd, 2011. 256 pp.
2. Tizard I. Veterinary Immunology: An Introcluction, 7th ed., W.B. Sounders Elsevier, 2009. 574 pp.
3. Ройт А., Бростофф Д., Мейл Д. Иммунология. Москва, Мир, 2000, 581 с.

Papildliteratūra

1. Petrovs R.- Jaunā imunoloģija.- Rīgā: Zinātne, 1980., 223 lpp.
2. Kellers R. Ievads imunoloģijā un imūnpatoloģijā. - Rīga : Zvaigzne, 1991., 332 lpp.
3. Kimball John W. Introduction to Immunalogy. 2nd ed. - New Jork, London.

Periodika un citi informācijas avoti

1. BMC Immunology. BioMed Central, United Kingdom. ISSN: 1471-2172
Pieejams arī EBSCOhost Academic Search Complete: BMC Immunology. BioMed Central, United Kingdom. [tiešsaiste]. [Skatīts 09.06.2011.]. Pieejams: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&jid=1CHT&site=ehost-live
2. American Journal of Immunology. Science publications, United States. ISSN: 1553-619X.