Kursa kods Vete2024

Kredītpunkti 3

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author lekt.

Agris Zirnītis

Mg. med. vet.

author vieslekt.

Anna Pierhuroviča

Bc. biol.

Priekšzināšanas

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātājiem - ekstracelulāro, fakultatīvi intracelulāro, obligāti celulāro baktēriju ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst baktēriju noteikšanas laboratoriskās metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina/pārzina dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskās īpašības, augšanu un bakterioloģisko diagnostiku. Zina/pārzina infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to klīnisko izpausmi.
5 kontroldarbi.
Prot patstāvīgi diagnosticēt dažādu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. Praktiskie darbi.
Spēj izvērtēt laboratoriski iegūtos rezultātus, izskaidrot tos parauga iesūtītājam un noteikt pamatotu antibakteriālo (antimikrobiālo) terapijas kursu. Praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mikroskopisko sēņu bioloģija, morfoloģija, diferenciācija, izolēšana, izmeklēšana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
2. Aspergillus un Penicilium spp. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
3. Patogēnie raugi. Dimorfās sēnes. Candida spp. laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
4. Zigomicētes. Oportūnistiski patogēnās sēnes. 1.KONTROLDARBS. Dimorfo sēņu laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
5. Dermatofīti. Zigomicētu laboratorā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
6. Mikotoksīni un mikotoksikozes. Dermatofītu laboratorā izmeklēšana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
7. Vīrusu īpašības, struktūra un taksonomija. 2. KONTROLDARBS. Biodrošība virusoloģijas laboratorijā./ Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
8. Viriona morfoloģija. Virusoloģiskās izmeklēšanas metodes. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
9. Vīrusu reprodukcija. Paraugu sagatavošana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
10. Vīrusu dzimtu raksturojums I. Vīrusu mikroskopijas metodes. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
11. Vīrusu dzimtu raksturojums II. 3. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
12. Vīrusu dzimtu raksturojums III. Šūnu kultūru izmantošana virusoloģijā. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
13. Vīrusinfekciju patoģenēze. Seroloģiskās reakcijas. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
14. Imunitāte vīrusinfekciju gadījumā. Vistu embriju izmantošana virusoloģijā. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
15. Vīrusu onkoģenēze. Vīrusslimību ķīmijterapija. 4. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti vismaz 90% praktiskie darbi, nokārtoti un ieskaitīti 4 kontroldarbi. Izstrādāts viens KEGA (Klīnisko un Epidemioloģisko Gadījumu analīze) darbs.
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēka noteiktajā laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēka noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens ar atzīmi.
Eksāmenu students paredzētajā sesijā drīkst kārtot, ja ir nokārtoti visi kontroldarbi un ieskaitīts KEGA darbs līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda (sesijas) sākumam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte.
Studenti patstāvīgi prot sastādīt paraugu mikrobioloģiskās izmeklēšanas plānu, izolēt un identificēt nosacīti patogēnās baktērijas no izmeklējamā parauga.
Interpretē parauga pavadrakstā norādāmo informāciju, sastāda veicamo darbību plānu, kā arī nostiprina prasmes atbilstoši prasībām, aizpildot protokolu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem.
Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Eksāmens tiek organizēts rakstiski.

Pamatliteratūra

1. Songer G.J., Post K.W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. USA: Saunders, 2005. 448 p.
2. Harvey R. A., Champe P.C. Microbiolgy. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Clinical veterinary microbiology. B. Markey, F. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M. M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.
5. Veterinary microbiology and microbial diseases. P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, P.E.S. Fitz, S. Fanning, P.J. Hartigan. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Papildliteratūra

1. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. I d. Rīga: 2000. 111 lpp. 2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. II d. Rīga: 2001. 214 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 4.semestrī