Kursa kods Vete2024

Kredītpunkti 3

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author lekt.

Agris Zirnītis

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātājiem - ekstracelulāro, fakultatīvi intracelulāro, obligāti celulāro baktēriju ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst baktēriju noteikšanas laboratoriskās metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskajām īpašībām, augšanu un bakterioloģisko diagnostiku. Zināšanas par infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to klīnisko izpausmi.
5 kontroldarbi.
Prasmes patstāvīgi diagnosticēt dažādu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. Praktiskie darbi.
Kompetence izvērtēt laboratoriski iegūtos rezultātus, spēt tos izskaidrot parauga iesūtītājam un noteikt pamatotu antibakteriālo (antimikrobiālo) terapijas kursu. Praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Stafilokoki un mikrokoki. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
2. Streptococcus, Enterococcus, Erysipelothrix. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
3. Listeria, Trueperella, Rhodococcus, Corynebacterium. 1.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
4. Bacillus. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
5. Clostridium. 2.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
6. E.coli. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
7. Salmonella, Yersinia. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
8. Campylobacter, Helicobacter. 3.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
9. Actinobacillus, Pasteurella, Mannheimia spp. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
10. Pseudomonas, Burkholderia, Brucella, Bordetella. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
11. Mycobacterium. 4.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
12. Leptospira, Brachispira. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
13. Lawsonia, Chlamydia, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
14. Mycoplasma. 5.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti vismaz 90% praktisko darbu, nokārtoti un ieskaitīti 5 kontroldarbi.
Tiek vākti paraugi bakterioloģiskai izmeklēšanai un aktualizēta informācija par paraugu iegūšanas un iesūtīšanas nosacījumiem un to izmeklēšanas gaitu. Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēka noteiktajā laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēku noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei. Vienu kontroldarbu drīkst kārtot 3 (trīs) reizes. Ceturto reizi students kontroldarbu atbild komisijas klātbūtnē. Ja komisijas vērtējums ir „neieskaitīts”, tad students studiju kursa sadaļu studē atkārtoti. Komisiju sasauc un apstiprina studiju kursa vadītājs.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Visi kontroldarbi jānokārto līdz sesijas sākumam.
Gala pārbaudījums – eksāmens ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte.
Studenti patstāvīgi prot sastādīt paraugu mikrobioloģiskās izmeklēšanas plānu, izolēt un identificēt nosacīti patogēnās baktērijas no izmeklējamā parauga.
Interpretē parauga pavadrakstā norādāmo informāciju, sastāda veicamo darbību plānu, kā arī nostiprina prasmes atbilstoši prasībām, aizpildot protokolu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem.
Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Eksāmens tiek organizēts rakstiski.

Pamatliteratūra

1. Songer G.J., Post K.W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. USA: Saunders, 2005. 448 p. 2. Harvey R. A., Champe P.C. Microbiolgy. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p. 3. Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D. Clinical veterinary microbiology. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p. 4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M. M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p. 5. Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F. C., FitzPatrick E. S., Fanning S., Hartigan P. J. Veterinary microbiology and microbial diseases. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Papildliteratūra

1. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. I d. Rīga: 2000. 111 lpp. 2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. II d. Rīga: 2001. 214 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 4.semestrī