Kursa kods Vete2024

Kredītpunkti 3

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija60283213/01/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Daiga Gāliņa

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author vieslekt.

Agris Zirnītis

Profesionālais maģistrs veterinārmedicīnā

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju - mikroorganismu strukturālo uzbūvi, morfoloģiskajām, bioķīmiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku un to saistību dažādos aprites procesos dabā. Iepazīst ekstracelulāro, fakultatīvi intracelulāro, obligāti celulāro baktēriju ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst baktēriju noteikšanas laboratoriskās metodes.

Rezultāti

• Zināšanas par dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskajām īpašībām, augšanu un bakterioloģisko diagnostiku. Zināšanas par infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to klīnisko izpausmi.
• Prasmes patstāvīgi diagnosticēt dažādu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus.
• Kompetence izvērtēt laboratoriski iegūtos rezultātus, spēt tos izskaidrot parauga iesūtītājam un noteikt pamatotu antibakteriālo (antimikrobiālo) terapijas kursu.

Kursa plāns

1 Erysipelothrix raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Stafilokoki un mikrokoki, to diagnostika.
2. Listeria raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Streptokoki un enterokoki, to diagnostika.
3. Trueperella, Rhodococcus, Corynebacterium, izraisīto infekciju patoģenēze. L.d.1.KONTROLDARBS. E.coli, to diagnostika.
4. Bacillus raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Salmoneložu ierosinātāji, to diagnostika.
5. Clostridium raksturojums, patoģenēze. L.d. Patogēnās jersīnijas; citu Enterobacteriaceae dz. ģinšu bakt.
6. E.coli raksturojums, patoģenēze. L.d. 2.KONTROLDARBS. Patogēnās bordetellas, pasterellas, manheimijas, to diagnostika.
7. Salmonella, Yersinia raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Patogēnās pseidomonas, actinobaciļi, aeromonas, Haemophilus spp., to diagnostika.
8. Campylobacter, Helicobacter raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. 3.KONTROLDARBS. Erysipelothrix, trueperellu diagnostika.
9. Actinobacillus, Pasteurella, Mannheimia spp. raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Patogēnās listērijas, korinebaktērijas, rodokoki, to diagnostika.
10. Pseudomonas, Burkholderia, Brucella, Bordetella raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. 4.KONTROLDARBS. Patogēnās klostrīdijas, to diagnostika.
11. Mycobacterium raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Mikobaktēriju diagnostika.
12. Leptospira, Brachispira raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Patogēno baciļu diagnostika.
13. Lawsonia, Chlamydia, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. 5.KONTROLDARBS. Mikoplazmu diagnostika.
14. Mycoplasma raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. Leptospirozes ierosinātāju diagnostika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

4.semestra laikā laboratorijas darbu kontrole, zināšanu ieskaitīšana speciālajā mikrobioloģijā 5 kontroldarbu veidā. Eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Glenn Songer J., Post Karen W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri : Elsevier Saunders, 2005. 434 p.
2. Harvey R.A., Champe P.C. Microbiology. 2nd ed. Philadelpia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D. Clinical veterinary microbiology. 2nd ed. Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M.M.. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.

Papildliteratūra

1. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. Jelgava : LLU, I, 2000., 111. lpp.
2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. Jelgava : LLU, II, 2001., 214. lpp.