Kursa kods Vete2023

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīnas zinātneFizioloģija48242420/09/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Veterinārmedicīnas doktors

Papildliteratūra

1. Hill R.W.,et al. Animal physiology. Sinauer association, Sunderland, Massachusett USA, 2004. 756 p.
2. Судаков К.В. и.др. Физиология. Основы и функционалъные системы. Москва: "Медицина", 2000. 780 с.
3. Garančs A. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Dzīvnieku anatomija un fizioloģija ir fundamentālas bioloģijas zinātnes, kas pēta dzīvības norises organismā, atsevišķos orgānos, audos un šūnās, kā arī funkciju regulācijas principus un mehānismus. Studenti iegūs zināšanas par dzīvnieku orgānu anatomisko uzbūvi, kā arī par procesiem kādi notiek organismā un kā šie procesi ietekmē dzīvnieku uzvedību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par dzīvnieka organisma anatomisko uzbūvi, notiekošajiem fizioloģiskajiem
procesiem un šo procesu vadības mehānismiem;
• prasmes lietot iegūtās zināšanas dzīvnieku turēšanas un ekspluatācijas apstākļu izvērtēšanā;
• kompetence jautājumos, kas attieksies par mājdzīvnieku labturību ņemot vērā dzīvnieku anatomisko uzbūvi un fizioloģiskās īpatnības.

Kursa plāns

1 Anatomijas un fizioloģijas pētīšanas metodes; ass skelets, galvaskausa kauli, priekškājas kauli, pakaļkājas kauli.
2 Ass skelets, galvaskausa kauli, priekšķājas kauli.
3 Priekškājas kauli, kustību aparāts
4 1. kolokvijs- skeleta uzbūve, atšķirības dažādu mājdzīvnieku sugām.
5 Sirds anatomiskā uzbūve, sirds toņi
6 Sirds darbības frekvence, asinsspiediens pulss
7 2.kontroldarbs. Asinsrites sistēma.
8 Elpošanas orgānu anatomiskā uzbūve. Plaušu vitālā kapacitāte
9 Elpošanas frekvence, elpošanas trokšņi.
10 3.kontroldarbs. Elpošanas sistēma
11 Gremošanas orgānu anatomiskā uzbūve, atšķirības dažādām dzīvnieku sugām, gremošanas orgānu izmeklēšana
12 Kuņģa fermenti, gremošanas procesi tievajās, resnajās zarnās, aizkuņģa dziedzeris, žults.
13 4. Kontroldarbs. Gremošanas orgānu sistēma, vielu maiņa
14 Izvadorgānu anatomija, fizioloģija
15 Vairošanās orgānu anatomiskās īpatnības dažādu mājdzīvnieku sugām, dzimumcikls.
16 5.kontroldarbs. Vairošanās fizioloģija

Pamatliteratūra

1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.
2. Moyes C. D. and Schulte P. M. Principles of animal physiology 2007. 697 p.
3. Adams D. R. Canine anatomy. Iowa State Press, 2004. 488 p.