Kursa kods Vete2022

Kredītpunkti 2

Dzīvnieku fizioloģija

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsLaboratorijas darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna zinātneFizioloģija32161620/09/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Ilgaža

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Gita Ozola

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author vieslekt.

Silva Grīnblate

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Papildliteratūra

1. Hill R. W.,et al. Animal physiology. Sinauer association, Sunderland, Massachusett USA, 2004. 756 p.
2. Willmer P. et al. Environmental physiology of animals. Malden, MA ; Oxford, UK: Blackwell, 2004. 754 p.
3. Судаков К. В. и.др. Физиология. Основы и функционалъные системы. Москва: "Медицина", 2000. 780 с.

Piezīmes

Kurss iekļauts LF studiju programmas "Lauksaimniecība" obligātajā daļā.

Kursa anotācija

Dzīvnieku fizioloģija ir fundamentāla bioloģijas zinātne, kas pēta dzīvības norises organismā, atsevišķos orgānos, audos un šūnās, kā arī funkciju regulācijas principus un mehānismus. Studenti iegūs zināšanas par procesiem kādi notiek organismā un kā šie procesi ietekmē dzīvnieku uzvedību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par dzīvnieka organismā notiekošajiem fizioloģiskajiem procesiem un šo procesu vadības mehānismiem;
• prasmes lietot iegūtās zināšanas dzīvnieku turēšanas un ekspluatācijas apstākļu izvērtēšanā;
• kompetence jautājumos par šūnu un audu darbības mehānismiem, par procesiem, kas notiek centrālajā nervu sistēmā, kā darbojas sensorā sistēma un kā viss iepriekš minētais veido dzīvnieka izturēšanos kopumā.

Kursa plāns

1 evads. Fizioloģija, tās vēsture. Dzīvnieku izmantošana pētījumos.
2 Dzīvs, vesels organisms. Iekšējās vides nemainība.Iedaījums: šūnas, audi, orgāni.
3 Bioloģiskās membrānas, struktūra, nozīme homeostāzes uzturēšanā.
4 Uzbudināmo audu fizioloģija. Muskuļu darbības principi.
5 Nervu un smadzeņu darbības pamatprincipi. Regulācijas mehānismi organimā.
6 Asinis, to sastāvs un funkcijas.
7 Vakcinācijas pamatprincipi. Asins grupas.
8 Asinsrites fizioloģijas pamati.
9 Elpošanas fizioloģijas pamati.
10 Gremošanas fizioloģijas pamati dažādu sugu dzīvniekiem.
11 Izvadprocesi organismā un tos ietekmējošie faktori.
12 Vielmaiņas pamatprincipi. Fizioloģisko faktoru iespads uz vielmaiņas
13 Ārējo sensoro sistēmu fizioloģija.
14 Iekšējo sensoro sistēmu fizioloģija
15 Dzīvnieku uzvedību ietekmējošie faktori (stress, meklēšanās, fiziskā slodze u.c.), uzvedības modeļi, tipi.
16 Apkārtējās vides ietekme dzīvnieku uzvedību un veselības stāvokli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% no nodarbībām, jābūt uzrakstītiem visiem kontroldarbiem, nokārtotam gala pārbaudījumam.

Pamatliteratūra

1. Hill R. W., et al. Animal physiology. 2nd edition, Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2008. 761p.
2. Cunningham J. G. Textbook of veterinary physiology. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier, 2007. 700p.
3. Moyes C. D. and Schulte P. M. Principles of animal physiology. 2007. 697 p.
4. Garančs A.. Dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006. 340 lpp.