Kursa kods Vete2021

Kredītpunkti 1

Veterinārā darba organizācija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas struktūru, tiesisko regulējumu un organizāciju, apdraudējuma riska novērtēšanu, civilās aizsardzības pasākumu plānošanu, paaugstinātas bīstamības objektiem un bīstamo vielu klasifikāciju. Praktiski apgūst pirmās palīdzības sniegšanas un palīdzības izsaukšanas iemaņas un individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas struktūru (tests);
Prasmes novērtēt apdraudējuma riskus, izveidot civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā, iestādē vai pašvaldībā,, pirmās palīdzības sniegšanu un iemaņas darbā ar ugundzēšamo aparātu (prakstiskie darbi);
Savas kompetences ietvaros organizēt pasākumus ārkārtējās situācijās (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas iespējas.
2. Darba vides riski, raksturlielumi, normēšana, aizsardzība.
3. Ugunsdrošība.
4. Ugunsgrēks, tā lokalizācija un likvidēšana
5. Elektrodrošība.
6. Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība.
7. Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilās aizsardzības jomā.
8. Īpašie tiesiskie režīmi (ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvoklis).
9. Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās, palīdzības izsaukšana.
10. Individuālie aizsardzības līdzekļi katastrofas gadījumā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudījuma veids - ieskaite. Lai nokārtotu ieskaiti, studentam ir jāizpilda tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi nav paredzēti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai students iegūtu ieskaiti, vismaz 50% testa jautājumu jāatbild pareizi un nostrādāti praktiskie darbi.

Pamatliteratūra

1. Civil Protection and Disaster Management Law: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.05.2016. Stājas spēkā 01.10.2016. [skatīts 20.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/282333-civil-protection-and-disaster-management-law 2. Kusiņš J., Kļava G. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis. Mārupe: Drukātava, 2011. 337 lpp. 3. Kusins J. Dangerous Natural Phenomena: Means of Training in Civil Protection. Rīga, 2014. 103 p. 4. Kusiņš J. Ķīmiskie riski. Mārupe: Drukātava, 2011. 102 lpp.

Papildliteratūra

1. Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogēna rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. Rīga: RTU, 1997. 103 lpp. 2. Briedis I. Kā rīkoties ārkārtas situācijās. Rīga: Jumava, 2009. 144 lpp. 3. Watts C. Eyewitness Guides Rescue. London, 2001. 64 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss studiju programmai “Veterinārmedicīna”