Kursa kods Vete2021

Kredītpunkti 1

Veterinārā darba organizācija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija168820/04/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Vija Ozoliņa

Inženierzinātņu doktors pārtikas zinātnē

Piezīmes

Obligāts kurss LLU 2.līmeņa studiju programmas „Veterinārmedicīna” studentiem.

Kursa anotācija

Ārkārtējas situācijas, to izcelšanās iespējas Latvijā, to noskaidrošanas, novērtēšanas un reaģēšanas pamatprincipi. Tiesības un pienākumi, kurus nosaka likumi, nolikumi un noteikumi par ārkārtējām situācijām.

Rezultāti

Zināšanas un kritiska izpratne par civilās aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā; prasmes izveidot civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē; kompetences sadarbībā ar civilās aizsardzības speciālistu, zināt, kā rīkoties ārkārtas situācijās.

Kursa plāns

1 Tiesiskais regulējums, valsts civilās aizsardzības sistēmas darbība.
2 Valsts civilās aizsardzības sistēmas struktūra, organizācija un novadu civilās aizsardzības komisijas.
3 Valsts iestāžu, novadu un komersantu uzdevumi un tiesības civilajā aizsardzībā.
4 Iedzīvotāju tiesības un pienākumi civilajā aizsardzībā.
5 Civilās aizsardzības pasākumu plānošana, preventīvie, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamie pasākumi.
6 Civilās trauksmes un apziņošanas sistēma un tās darbības principi.
7 Paaugstinātas bīstamības objekti, radiācijas drošība.
8 Valsts materiālās rezerves. Pirmās palīdzības sniegšana. Evakuācijas pasākumu organizēšana katastrofu gadījumā.
9 Radiācijas situācijas prognozēšana un novērtēšana.
10 Ķīmiskās situācijas prognozēšana un novērtēšana.
11 Dezaktivācijas gaita.
12 CA tiesiskais pamats.
13 Pārspiediena (virsspiediena) aprēķināšana sprādzieniem, eksplodējot viegli uzliesmojošiem šķidrumiem.
14 Ārkārtēju situāciju profilakse. Avāriju likvidēšanas pasākumi, organizatori un izpildītāji.
15 Cilvēku evakuācijas laika aprēķins un evakuācijai nepieciešamā laika noteikšana ārkārtējo situāciju gadījumos.
16 Pirmās palīdzības sniegšanas ABC shēma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontrole pārbaudes testu veidā.

Mācību pamatliteratūra

1. "Civilās aizsardzības likums" (Latvijas Vēstnesis, 171 (3539), 26.10.2006.)
2. Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”. ("Latvijas Vēstnesis ", 394/395 (2305/2306), 07.11.2000.)
3. 2003.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.152 „Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā”. ("Latvijas Vēstnesis ", 58 (2823), 15.04.2003.)
4. Civilā aizsardzība (sast. V.Jemeļjanovs, J.Sulojeva), RTU, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Darba un civilās aizsardzības institūts, Rīga, RTU, 2009 – 20 lpp.

Papildliteratūra

1. Jemeļjanovs A., Laškovs A. Iedzīvotāju un apkārtējās vides drošības nodrošināšana tehnogēna rakstura un dabas parādību izraisītajās ekstremālajās situācijās. Rīga: RTU, 1997. – 103 lpp.
2. Briedis I. Kā rīkoties ārkārtas situācijās. Rīga, Jumava, 2009.-144.lpp.
3. Watts C. Eyewitness Guides Rescue, London, 2001.-p.64.