Kursa kods Vete2018

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku, vides higiēna III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums18.05.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Ance Kozulāne

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author vieslekt.

Alīna Kļaviņa

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

LauZ2028, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I

Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II

Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par dzīvnieku labturību, vides higiēnu un biodrošības pasākumiem. Tiek apskatīti dažādu dzīvnieku sugu turēšanas veidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par mītnes mikroklimata fizikālām, ķīmiskām un bioloģiskām īpašībām, par dzeramā ūdens un lopbarības kvalitātes rādītājiem - tests. Prasmes strādāt ar ZM un PVD izstrādātajiem dzīvnieku aizsardzības un labturības noteikumiem – praktiskie darbi. Kompetence novērtēt dzīvnieku labturības rādītājus lopkopības objektos - KEGA.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dzīvnieku labturība un noteikumi transportēšanai – 3h lekcijas un 5h praktiskie darbi
2. Mājdzīvnieku labturības prasības, likumdošana – 3h lekcijas un 4h praktiskie darbi
3. Dzīvnieku labturība patversmēs – 3h lekcijas un 5h praktiskie darbi
4. Trušu labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana - 3h lekcijas un 4h praktiskie darbi
5. Kažokzvēru (lapsu, ūdeļu) labturības prasības, mītnes iekārtojums un tās novērtēšana - 3h lekcijas un 5h praktiskie darbi
6. Laboratorijas dzīvnieku labturības prasības, 3Rs principi - 3h lekcijas un 4h praktiskie darbi
7. Eksotisko dzīvnieku turēšana mājas apstākļos, labturības ievērošana - 3h lekcijas un 4h praktiskie darbi
8. Zoodārza uzdevumi un pienākumi, dzīvnieku labturības ievērošana - 3h lekcijas un 5h praktiskie darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāta un aizstāvēta klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma analīze (KEGA). Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ne mazāks par 70% no kopējā nodarbību daudzuma, obligāta dalība mācību prakses braucienos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbam, studenti pēc individuālām vēlmēm vai priekšmeta vadītāja ieteikumiem izvēlas kādu no dzīvnieku sugas novietnēm, kurā ir vairāk par 5 dzīvniekiem. Tiek aizpildīts labturības vērtēšanas protokols un uzrakstīts kopsavilkums, kurā jābūt šādām sadaļām: ievads, īss teorijas apraksts par konkrēto dzīvnieku sugu, novietnes apraksts un analīze, secinājumi un ieteikumi. Pielikumā jāpievieno protokols, pēc kura tika veikta fermas apskate. Pēc darba elektroniskās formas iesniegšanas, studentiem jāsagatavo 5-7min PowerPoint prezentācija par būtiskāko informāciju no sava darba. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kontroldarbi un KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem un KEGA darbam ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Lindberga Z. Higiēna. Rīga: Zvaigzne, 1991. 367 lpp. 2. Labas lauksaimnīcas prakses nosacījumi Latvijā. Jelgava, 2008. 66 lpp. 3. Wathes C. M., Corr S. A., May S. A., McCulloch S. P., Whiting M. C. Veterinary & Animal ethics. Wiley-Blckwell, 2013. 315 p. 4. Green M. Dairy Herd Health. UK: University of Nottingham, 2012.

Papildliteratūra

1. Guide to good dairy farming practice. Animal Production and Health Guidelines. No. 8. Rome. Pieejams: http://www.fao.org/3/ba0027e/ba0027e00.pdf [skatīts 21.02.2019]. 2. Yeates J., Animal Welfare in Veterinary Practice. Wiley-Blackwell, 2013. 206 p. 3. Siliņa A., Arbidāns D., Jonkus D., Keidāne D., Piļiena K. Kazkopības rokasgrāmata. Ozolnieki, 2015. 76 lpp. Pieejams: http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/kazkopiba_gramata_0.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.oie.int/
2. https://likumi.lv/
3. AWIN welfare protocols

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.