Kursa kods Vete2018

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku, vides higiēna III

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija60243618/05/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kristīne Liepa

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Piezīmes

Obligātais kurss VMF pilna laika studiju programma.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas dažādu sugu dzīvnieku labturībā kūts stāvēšanas un vasarā ganību periodā. Analizē dzīvnieku mītņu mikroklimatu izmantojot jaunāko aparatūru un metodiku. Apgūst augsnes, ūdens un lopbarības nozīmi dzīvnieku veselības un dabiskās rezistences nostiprināšanā.

Rezultāti

Zināšanas par mītnes mikroklimata fizikālām, ķīmiskām un bioloģiskām īpašībām, par dzeramā ūdens un lopbarības kvalitātes rādītājiem. Prasmes strādāt ar ZM un PVD izstrādātajiem dzīvnieku aizsardzības un labturības noteikumiem. Kompetence novērtēt dzīvnieku labturības rādītājus lopkopības objektos.

Kursa plāns

1 Augsnes fizikālo un ķīmisko īpašību nozīme dzīvn. labturībā. L. d. Aparatūra gaisa fizikālo, ķīm., biol.īpašību noteikš.
2 Augsnes bioloģiskās īpašības, sanitārā novērtēšana. L. d. Gaisa mitruma veidi, to raksturojums, aprēķini.
3 Dzeramā ūdens sanitārā higiēna, kvalitātes rādītāji. L.d. Kūts gāzu noteikšana ar universālo gāzu analizatoru.
4 Ūdens fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības. L.d. Vēdināšanas iekārtas, to darbība.
5 Dzīvnieku dzirdināšanas higiēna. L.d. Siltuma bilance, tās sastādīšanas principi.
6 Sanitāri higiēniskie noteikumi dzīvnieku fermu teritorijas izvēlē. L.d. Ūdens oksidācijas pakāpes noteikšana.
7 Slaucamo, grūsno govju un teļu labturības prasības. L.d. Ūdenī izšķīdušā skābekļa noteikšana.
8 Sivēnmāšu un sivēnu labturība. L.d. Dzeramā ūdens cietības pārbaude.
9 Cūku higiēna un labturība. L.d. Kaitīgo piemaisījumu noteikšana ūdenī.
10 Aitu, kazu mītnes iekārtojums, to labturība. L.d. Ūdens dezinfekcija.
11 Zirgu staļļu iekšējais iekārtojums, to labturība. L.d. Graudu barības sanitāri higiēniskais vērtējums.
12 Sanitāri higiēniskās prasības putnu mītņu labiekārtošanā. L.d. Miltu barības līdzekļu sanitāri higiēniskais vērtējums.
13 Kažokzvēru (lapsu, ūdeļu) higiēna, labturība. L.d. Skābbarības kvalitātes rādītāji, to vērtējums.
14 Trušu, suņu un kaķu labturība. L.d. Raušu raksturojums, to vērtēšana.
15 Labturības prasības dzīvnieku transporta laikā. L.d. Sakņaugu raksturojums, to novērtēšana.
16 Fermu un dzīvnieku apskate un vērtējums labturības aspektā. L.d. Indīgie augi lopbarībā, to raksturojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Mācību pamatliteratūra

1. Lindberga Z. Higiēna. Rīga: Zvaigzne, 1991., 367 lpp.
2. Zālītis L. Zoohigiēna. Rīga: Zvaigzne, 1976., 327 lpp.
3. Волков Г.К. Зоогигиенические нормативы для животноводческих обьектов: справочник. Москва: Агропромиздат. 1986., 301 стр.
4. Кузнецов A.Ф.,Баланин В.И. Справочник по ветеринарной гигиене 2 - Москва: Колос, 1984., 335 стр.

Papildliteratūra

1. Kreilis M., Rācene L., Oļševskis P. Rokasgrāmata govju mehanizētās slaukšanas meistariem. Rīgā: Liesma, 1975., 238 lpp.
2. Zālītis L. Veterinārā sanitārija. Rīga: Zvaigzne, 1985., 200 lpp.
3. Maynard L. A., Loosli J. K. Animal nutrition. New York etc. : Mc Graw Hill Book Co, 1969., 613 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Veterinārais žurnāls". Latvijas veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens. ISSN 1407-0065.