Kursa kods Vete2017

Kredītpunkti 1

Dzīvnieku, vides higiēna II

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija2012818/05/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Kristīne Liepa

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Piezīmes

Obligātais kurss VMF pilna laika studiju programma.

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas dažādu sugu dzīvnieku labturībā kūts stāvēšanas un vasarā ganību periodā. Analizē dzīvnieku mītņu mikroklimatu izmantojot jaunāko aparatūru un metodiku. Apgūst augsnes, ūdens un lopbarības nozīmi dzīvnieku veselības un dabiskās rezistences nostiprināšanā.

Rezultāti

Zināšanas par mītnes mikroklimata fizikālām, ķīmiskām un bioloģiskām īpašībām, par dzeramā ūdens un lopbarības kvalitātes rādītājiem. Prasmes strādāt ar ZM un PVD izstrādātajiem dzīvnieku aizsardzības un labturības noteikumiem. Kompetence novērtēt dzīvnieku labturības rādītājus lopkopības objektos.

Kursa plāns

1 Ievads dzīvnieku, vides higiēnā, tās attīstības vēsture.
2 Higiēna un ekoloģija.
3 Ekosistēma - kā biosfēras elements.
4 Laiks, klimats.
5 Mikroklimats.
6 Āra gaisa fizikālās īpašības.
7 Kūts gaisa fizikālās īpašības.
8 Putekļi kūts un atmosfēras gaisā.
9 Dabīgā un mākslīgā apgaismojuma noteikšana telpā.
10 Stress, to izraisošie faktori.
11 Kūts un āra gaisa ķīmiskais sastāvs.
12 Gaisa vides bioloģiskās īpašības.
13 Putekļu un gaisa ķīmisko īpašību izraisītās saslimšanas lauksaimniecības dzīvniekiem.
14 Trokšņu ietekme uz lauksaimniecības dzīvnieku organismu, vēdināšanas iekārtu raksturojums.
15 Saules radiācija un gaisa aerojonizācija.
16 Ieskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite: kūts un āra gaisa fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības, to nozīme dzīvnieka veselībā.

Mācību pamatliteratūra

1. Lindberga Z. Higiēna – Rīga. Zvaigzne, 1991.- 367 lpp.
2. Zālītis L. Zoohigiēna.- Rīga, Zvaigzne, 1976.-327 lpp.
3. Волков Г.К. Зоогигиенические нормативы для животноводческих обьектов: справочник. Москва. Агропромиздат. 1986. 301 стр.
4. Кузнецов A.Ф.,Баланин В.И. Справочник по ветеринарной гигиене. 2-М., Колос, 1984. – 335 стр.

Papildliteratūra

1. Kreilis M., Rācene L., Oļševskis P. Rokasgrāmata govju mehanizētās slaukšanas meistariem. –Rīgā, Liesma, 1975. 238 lpp.
2. Zālītis L. Veterinārā sanitārija. Rīga, Zvaigzne, 1985.- 200 lpp.
3. Maynard L. A., Loosli J. K. Animal nutrition. New York etc. : Mc Graw Hill Book Co, 1969. 613 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Veterinārais žurnāls". Latvijas veterinārārstu biedrības informatīvais biļetens. ISSN 1407-0065.