Kursa kods Vete2016

Kredītpunkti 1

Dzīvnieku, vides higiēna I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija168818/05/2011Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Linda Grinberga

Inženierzinātņu maģistrs hidroinženierzinātnē

Piezīmes

Obligātais kurss VMF pilna laika studiju programma.

Kursa anotācija

Ekoloģijas nozīme vides aizsardzībā. Vide un ilgtspējīga sabiedrība. Vides uzlabošana – sociālo un tehnoloģisko risinājumu mijiedarbība. Resursu izsīkšanas un vides kvalitātes pasliktināšanās cēloņi. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Vides piesārņošana: cēloņi un sekas. Ražošanas un sadzīves atkritumi. Vide un ekonomika. Vides aizsardzības nozīme un uzdevumi.

Rezultāti

Pēc kursa studijām studentam būs: 1. Zināšanas un izpratne par pamatjēdzieniem, aktuālām vides aizsardzības problēmām, teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem vides aizsardzībā; 2. Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot vides aizsardzības aspektus ar savas specialitātes studiju kursu pētījumu, kursa un noslēguma darbu saturu; 3. Kompetences, saistībā ar vides aizsardzības principiem, ievērot un praktiski pielietot savas specialitātes studiju kursos un pētījumos vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus.

Kursa plāns

1 Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums.
2 Sabiedrība un vide. Dabas resursi, to klasifikācija.
3 1. praktiskais darbs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
4 Ģenētiski modificētie organismi. Energoresursi. Alternatīvās enerģijas veidi.
5 2. praktiskais darbs: Dabas un biosfēras rezervāti.
6 Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi.
7 3. praktiskais darbs: Nacionālie parki.
8 Vides piesārņojums. Piesārņojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka veselība.
9 4. praktiskais darbs: Dabas parki, dabas liegumi, dabas pieminekļi, aizsargājamo ainavu apvidi.
10 Ūdeņu piesārņojums. Notekūdeņu attīrīšana. Ūdeņu aizsardzība.
11 5. praktiskais darbs: Aizsargjoslas. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas.
12 Gaisa (atmosfēras) piesārņojums. Piesārņojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras piesārņojuma samazināšana.
13 6. praktiskais darbs: Ekspluatācijas, drošības un sanitārās aizsargjoslas.
14 Atkritumi un to radītais piesārņojums. Atkritumu utilizācijas problēmas. Atkritumu saimniecība.
15 Vide un ekonomika. Vides stāvoklis kā prece, ekosistēmas pakalpojumi. Vides politika Latvijā.
16 Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloģizācija. Labas lauksaimniecības prakse.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt sekmīgi nokārtotiem 6 kontroldarbiem - testiem un eksāmenam.

Mācību pamatliteratūra

1. M. Kļaviņš (red.). Vides zinātne. LU akadēmiskais apgāds. 2008., 599. lpp.
2. M. Kļaviņš un J.Zaļoksnis (red.). Vides un ilgtspējīga attīstība. LU akadēmiskais apgāds. 2010., 334. lpp.
3. J.Švarcbahs, R.Sudārs, V.Jansons, A.Zīverts, U.Kļaviņš, Ē.Dreimanis, P.Bušmanis. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis.- Jelgava. LLU, 2006., 225 lpp.
4. L.Ryden, P.Migula & M.Anderson. Environmental science. The Baltic University Press. Uppsala, Sweden. 2003., 824. p.

Papildliteratūra

1. G.Tyler Miller. Living in the Environment. 12th edition. Thomson learning. USA. 2002., P 758.
2. P.H.Raven, L.R.Berg. Environment. Harcourt College Publishers. USA. 2001., P. 612.
3. Ekoloģijas un vides aizsardzības definīcijas un skaidrojumi. – Jelgava: LLU, 1996., 50 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides politikas pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam. [tiešsaiste]. [Skatīts 08.06.2011.] Pieejams: http://www.vidm.gov.lv/lat/pol/ppd/files/text/dokumenti//Pamatnostadnes-WWW.doc
2. LR likums “Vides aizsardzības likums” [tiešsaiste]. Pieņemts 02.11.2006. Stājas spēkā 29.11.2006. Ar grozījumiem. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=147917
3. LR likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” [tiešsaiste]. Pieņemts 02.03.1993. Stājas spēkā 07.04.1993. Ar grozījumiem. [Skatīts 10.06.2011.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=59994