Kursa kods Vete2015

Kredītpunkti 4

Mājdzīvnieku anatomija III

Kursa papildus materiāli Vete2015.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareMorfoloģija

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lauma Mancēviča

Dr. med. vet.

author vieslekt.

Anete Freiberga

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Kursa anotācija

Anatomija ir visu bioloģisko zinātņu bāze. Mājdzīvnieku anatomija ir zinātne par mājdzīvnieku ķermeņa uzbūvi saistībā ar attīstību, sugu īpatnībām, funkcionālajām norisēm un produktivitāti. Tā ir cieši saistīta ar šūnu bioloģiju, histoloģiju, mikroskopisko anatomiju un fizioloģiju. Mājdzīvnieku anatomijas zināšanas tiek izmantotas veterinārmedicīnas klīnisko disciplīnu apgūšanai

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas- studējošais spēj aprakstīt un izskaidrot mājdzīvnieku orgānu sistēmu un aparātu anatomisko uzbūvi – 11 kolokviji.
Prasmes- studējošais praktiski spēj identificēt zirgu, atgremotāju, cūku, gaļēdāju un mājputnu orgānus un tos aprakstīt. Prasmes tiek iegūtas un vērtētas praktiskajos darbos studiju materiāla gatavošanas procesā un atbildot kolokvijus.
Kompetence- spēja analizēt, salīdzināt un izvērtēt mājdzīvnieku ķermeņa uzbūvi, tās īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem, pielietojot to klīniskajā praksē. Kompetences tiek vērtētas praktiskajos darbos ar 11 mutiskiem kolokvijiem.

Kursa saturs(kalendārs)

16 lekcijas un 64 praktiskie darbi (80 akadēmiskās stundas):
Asinsrite un limfātiskā sistēma – 4 stundas lekcija
1. Sirds, krūšu un vēdera dobuma asinsvadi, aorta, vēnas, limfmezgli. Krūšu un vēdera dobuma limfcentri un limfmezgli - 8 stundas (1.kolokvijs)
2. Priekškājas asinsvadi (artērijas, vēnas), limfcentri un limfmezgli - 4 stundas (2.kolokvijs)
3. Pakaļkājas asinsvadi (artērijas, vēnas), limfcentri un limfmezgli - 8 stundas (3.kolokvijs)
4. Galvas asinsvadi (artērijas, vēnas), limfcentri un limfmezgli - 4 stundas (4.kolokvijs)
5. Galvas smadzeņu apvalki un muguras smadzenes. Galvas smadzenes - 8 stundas praktiskie darbi + 4 stundas lekcijas (5.kolokvijs)
6. Galvas nervi - 4 stundas praktiskie darbi + 1 stunda lekcija (6.kolokvijs)
7. Kakla, krūšu nervi. Plexus brachialis - 4 stundas (7.kolokvijs)
8. Jostas, krustu nervi. Pakaļkājas nervi - 8 stundas (8.kolokvijs)
9. Autonomā nervu sistēma un iekšējās sekrēcijas dziedzeri - 4 stundas praktiskie darbi + 2 stunda lekcija (9.kolokvijs)
10. Maņu orgāni - 4 stundas praktiskie darbi + 2 stundas lekcija (10.kolokvijs)
11. Putna anatomiskās īpatnības - 8 stundas praktiskie darbi + 3 stundas lekcijas (11.kolokvijs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti 11 kolokviji un eksāmens. Lekciju un praktisko darbu neattaisnoti kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā akadēmisko stundu daudzuma.
Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā akadēmisko stundu daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kolokviji tiek vērtēti pēc 10 ballu vērtēšanas skalas, ieskaitīts vērtējums ir no 4-10 ballēm. Kolokvija novērtēšana ir atkarīga no praktisko un teorētisko zināšanu izklāsta. Kolokviju atbildēšana notiek secīgi pēc kursa plāna.
Pēc kolokviju plāna izpildes jānokārto mutisks eksāmens, kurā ir jāatbild uz 3 jautājumiem biļetē.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kolokviju vērtējums ir vismaz 7 un augstāk, vienojoties ar docētāju eksāmenu drīkst nekārtot, bet tā vietā sagatavot uzskates materiālu studiju kursam un kā eksāmena vērtējums tiek piešķirta vidējais aritmētiskais vērtējums no studiju kursa kārtoto kolokviju vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Brūveris Z., Baumane S., Dūrītis I. Mājdzīvnieku praktiskā anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2018. 2. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 3. König H.E., Lieblich H.G. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals. 6th edition. Germany: Schattauer, 2014. 4. Done S.H., Goody P.C., Stickland N.C. Color Atlas of Veterinary Anatomy. Vol. 3. The Dog and Cat. Philadelphia: Elsevier Helt, 2007. 5. Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J. Textbook of veterinary anatomy. 4th edition. Philadelphia: W.B. Saunders company, 2010. 6. World Association of Veterinary Anatomists. Nomina Anatomica Veterinaria. 6th edition. 2017. Pieejams: from www.wava-amav.org

Papildliteratūra

1. Brūveris Z., Baumane S. Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija. Rīga: Zvaigzne, 1987. 2. Sisson S., Grosman J. The anatomy of the domestic animals. 10 Edition. Philadelphia and London: W.B.Saunders Company, 1973. 3. Nickel R., Schummer A, Seiferle E. Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. Band I-IV. Berlin, Hamburg: Verlag Paul Parey, 1973-1992.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ozoliņš P. Lauksaimniecības dzīvnieku anatomija. Rīga: Zvaigzne. 1975. 2. Brūveris Z., Cunskis J., Pastuhovs M. Lauksaimniecības dzīvnieku anatomijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1978. 3. Kainer R.A., McCracken Th.O. Dog anatomy: A Coloring Atlas. U.S.A.: TetonNewMedia, 2003. 4. Latshaw W.K. Veterinary Developmental Anatomy: A Clinically Oriented Approach. Toronto, Ontario: B.C. Decker Inc. 1987. 5. Aspinall V., Capello M. Introduction to Veterinary Anatomy and Phisiology. Textbook. 2nd edition. Philadelphia: Elsevier, 2009. 6. Howard E.E., de Lahunta A. Miller’s Anatomy of the Dog. 4th edition. Missouri: Elsevier, 2013. 7. Hudson L.C., Hamilton W.P. Atlas of Feline Anatomy for Veterinarians. 2nd editio). U.S.A.: Teton New Media, 2010. 8. Budras K.D., McCarthy P.H., Horowitz A., Betg R. . Anatomy of Dog. 5th edition. Hannover: Schlütersche, 2007.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna