Kursa kods Vete2013

Kredītpunkti 3

Mājdzīvnieku anatomija I

Kursa papildus materiāli Vete2013.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareMorfoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits44

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Lauma Mancēviča

Dr. med. vet.

author prof.

Arnis Mugurēvičs

Dr. med. vet.

author vieslekt.

Anete Freiberga

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Kursa anotācija

Anatomija ir visu bioloģisko zinātņu bāze. Mājdzīvnieku anatomija ir zinātne par mājdzīvnieku ķermeņa uzbūvi saistībā ar attīstību, sugu īpatnībām, funkcionālajām norisēm un produktivitāti. Tā ir cieši saistīta ar šūnu bioloģiju, histoloģiju, mikroskopisko anatomiju un fizioloģiju. Mājdzīvnieku anatomijas zināšanas tiek izmantotas veterinārmedicīnas klīnisko disciplīnu apgūšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas- studējošais spēj aprakstīt un izskaidrot mājdzīvnieku orgānu sistēmu un aparātu anatomisko uzbūvi – 6 kolokviji.
Prasmes- studējošais praktiski spēj identificēt zirgu, atgremotāju, cūku, gaļēdāju un mājputnu orgānus un tos aprakstīt. Prasmes tiek iegūtas un vērtētas praktiskajos darbos studiju materiāla gatavošanas procesā un atbildot kolokvijus.
Kompetence- spēja analizēt, salīdzināt un izvērtēt mājdzīvnieku ķermeņa uzbūvi, tās īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem, pielietojot to klīniskajā praksē. Kompetences tiek vērtētas praktiskajos darbos ar 6 mutiskiem kolokvijiem.

Kursa saturs(kalendārs)

16 stundas lekcijas un 44 stundas praktiskie darbi (60 akadēmiskās stundas):
Lekcijas:
Ievads. Anatomijas vēsture. - 1 stunda
Organisma vispārējās uzbūves likumības. Anatomijas pētīšanas metodes. - 1 stunda
Skeleta raksturojums, uzbūves principi, filo- un ontoģenēze. - 1 stunda
Kaula kā orgāna uzbūve, kaula attīstība. - 1 stunda
Mugurkaulāja morfofunkcionālais raksturojums. - 1 stunda
Kāju skelets, tā morfofunkcionālais raksturojums. - 1 stunda
Priekškājas un pakaļkājas kaulu sugu uzbūves īpatnības. – 1 stunda
Galvas skelets, sugu īpatnības galvas kausa kaulu uzbūvē. – 1.stunda
Kaulu savienojumu veidi, to filo- un ontoģenēze. - 1 stunda
Locītavu uzbūve, to morfofunkcionālais raksturojums un klasifikācija. - 1 stundas
Kāju locītavas. – 1 stunda
Muskuļu filo- un ontoģenēze. Muskulis kā orgāns. Muskuļu tipi. - 1 stunda
Muskuļu klasifikācija, muskuļu palīgaparāti. – 1 stunda
Kāju muskuļi, to sugu īpatnības. – 1 stunda
Vidukļa muskuļi, to klasifikācija. – 1 stunda
Galvas muskuļi, to klasifikācija. – 1 stunda
Praktiskie darbi
1. Mugurkaulājs – 8 stundas (1.kolokvijs)
2. Priekškājas skelets – 8 stundas (2.kolokvijs)
3. Pakaļkājas skelets – 6 stundas (3.kolokvijs)
4. Galvaskauss – 8 stundas (4.kolokvijs)
5. Priekškājas locītavas, saites, muskuļi – 6 stundas (5.kolokvijs)
6. Pakaļkājas locītavas, saites, muskuļi – 8 stundas (6.kolokvijs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējumu „Ieskaite” iegūst, ja sekmīgi nokārtoti seši kolokviji, kā arī lekciju un praktisko darbu neattaisnoti kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā akadēmisko stundu daudzuma.
Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā akadēmisko stundu daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kolokviji tiek vērtēti pēc 10 ballu vērtēšanas skalas, ieskaitīts vērtējums ir no 4-10 ballēm. Kolokvija novērtēšana ir atkarīga no praktisko un teorētisko zināšanu izklāsta. Kolokviju atbildēšana notiek secīgi pēc kursa plāna.

Pamatliteratūra

1. Brūveris Z., Baumane S., Dūrītis I. Mājdzīvnieku praktiskā anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2018. 2. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: Medicīnas apgāds, 2007. 3. König H.E., Lieblich H.G. Veterinary Anatomy of Domestic Mammals. 6th edition. Germany: Schattauer, 2014. 4. Done S.H., Goody P.C., Stickland N.C. Color Atlas of Veterinary Anatomy. Vol. 3. The Dog and Cat. Philadelphia: Elsevier Helt, 2007. 5. Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J. Textbook of veterinary anatomy. 4th edition. Philadelphia: W.B. Saunders company, 2010. 6. World Association of Veterinary Anatomists. Nomina Anatomica Veterinaria. 6th edition. 2017. Pieejams: from www.wava-amav.org

Papildliteratūra

1. Brūveris Z., Baumane S. Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija. Rīga: Zvaigzne. 1987. 2. Sisson S., Grosman J. The anatomy of the domestic animals. 10. Edition. Philadelphia and London: W.B.Saunders Company, 1973. 3. Nickel R., Schummer A, Seiferle E. Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. Band I-IV. Berlin, Hamburg: Verlag Paul Parey, 1973-1992.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Ozoliņš P. Lauksaimniecības dzīvnieku anatomija. Rīga: Zvaigzne. 1975. 2. Brūveris Z., Cunskis J., Pastuhovs M. Lauksaimniecības dzīvnieku anatomijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1978. 3. Kainer R.A., McCracken Th.O. Dog anatomy: A Coloring Atlas. U.S.A.: TetonNewMedia, 2003. 4. Latshaw W.K. Veterinary Developmental Anatomy: A Clinically Oriented Approach. Toronto, Ontario: B.C. Decker Inc. 1987. 5. Aspinall V., Capello M. Introduction to Veterinary Anatomy and Phisiology. Textbook. 2nd edition. Philadelphia: Elsevier, 2009. 6. Howard E.E., de Lahunta A. Miller’s Anatomy of the Dog. 4th edition. Missouri: Elsevier, 2013. 7. Hudson L.C., Hamilton W.P. Atlas of Feline Anatomy for Veterinarians. 2nd editio). U.S.A.: Teton New Media, 2010. 8. Budras K.D., McCarthy P.H., Horowitz A., Betg R. . Anatomy of Dog. 5th edition. Hannover: Schlütersche, 2007.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna