Kursa kods Vete2013

Kredītpunkti 3

Mājdzīvnieku anatomija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaMorfoloģija60164420/04/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Lauma Mancēviča

Veterinārmedicīnas doktors

author prof.

Ilmārs Dūrītis

Veterinārmedicīnas doktors

author prof.

Arnis Mugurēvičs

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veterinārmedicīna".

Kursa anotācija

Anatomija ir visu bioloģisko zinātņu bāze. Mājdzīvnieku anatomija ir zinātne par mājdzīvnieku ķermeņa uzbūvi saistībā ar attīstību, sugu īpatnībām, funkcionālajām norisēm un produktivitāti. Tā ir cieši saistīta ar šūnu bioloģiju, histoloģiju, mikroskopisko anatomiju un fizioloģiju. Mājdzīvnieku anatomijas zināšanas tiek izmantotas veterinārmedicīnas klīnisko disciplīnu apgūšanai.

Rezultāti

Zināšanas- studējošais spēj aprakstīt un izskaidrot mājdzīvnieku orgānu sistēmu un aparātu anatomisko uzbūvi.
Prasmes- studējošais praktiski spēj identificēt zirgu, atgremotāju, cūku, gaļēdāju un mājputnu orgānus un tos aprakstīt.
Kompetence- spēja analizēt, salīdzināt un izvērtēt mājdzīvnieku ķermeņa uzbūvi, tās īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem, pielietojot to klīniskajā praksē.

Kursa plāns

1 Mugurkaulājs
2 Mugurkaulājs
3 Priekškājas skelets
4 Priekškājas skelets
5 Pakaļkājas skelets
6 Pakaļkājas skelets
7 Galvaskauss
8 Galvaskauss
9 Priekškājas locītavas, saites, muskuļi
10 Pakaļkājas locītavas, saites, muskuļi
11 Pakaļkājas locītavas, saites, muskuļi
12 Vidukļa locītavas, saites, muskuļi
13 Vidukļa locītavas, saites, muskuļi
14 Galvas muskuļi
15 Galvas muskuļi
16 Ieskaite

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studējošais spēj aprakstīt un izskaidrot mājdzīvnieku orgānu sistēmu un aparātu anatomisko uzbūvi,
praktiski spēj identificēt zirgu, atgremotāju, cūku, gaļēdāju un mājputnu orgānus un
analizēt, salīdzināt un izvērtēt mājdzīvnieku ķermeņa uzbūvi, tās īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem, pielietojot to klīniskajā praksē. Pārbaudes veids - ieskaite.

Mācību pamatliteratūra

1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. – R.:Medicīnas apgāds, 2007.- 783 lpp.
2. Анатомия домашних животных / под ред. А.И.Акаевского.- М., 1984.- 543 с.
3. Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J. Textbook of veterinary anatomy:2nd edition. – Philadelphia: W.B.Saunders company, 1996.- p.856
4. www.wava-amav.org - Nomina Anatomica Veterinaria 5th edition

Papildliteratūra

1. Brūveris Z., Baumane S.. Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija.- R.: Zvaigzne, 1987.- 499 lpp.
2. Sisson S., Grosman J.. The anatomy of the domestic animals. 10. edition. Philadelphia and London. W.B.Saunders Company. ,1973. - p.972.
3. Nickel R.,.Schummer A, Seiferle E.. Lehrbuch der Anatomie der Haustiere. – Bd. 1-5. – Berlin, Hamburg: Verlag Paul Parey

Periodika un citi informācijas avoti


1. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija.- R.:Medicīnas apgāds, 2007.-424 lpp.
2. Ozoliņš P. Lauksaimniecības dzīvnieku anatomija.- R.: Zvaigzne, 1975.- 395 lpp.
3. Brūveris Z., Cunskis J., Pastuhovs M. Lauksaimniecības dzīvnieku anatomijas praktikums.- R.:Zvaigzne, 1978.- 227 lpp.
4. Brūveris Z., Baumane S... Lauksaimniecības dzīvnieku morfoloģija un fizioloģija.- R.: Zvaigzne, 1987.- 500 lpp.
5. Sisson S., Grosman J.. The anatomy of the domestic animals. 10.edition. Philadelphia and London. W.B.Saunders Company., 1973.- p.972.
6. Nickel R., Schummer A, Seiferle E.. Lehrbuch der Anatomie der Haustiere.- Bd.1-5.- Berlin, Hamburg: Verlag Paul Parey.
7. Анатомия домашних животных под ред. А.И.Акаевского.-М., 1984.- 543 л.
8. Kainer R.A., McCrackenTh.O. Doganatomy a coloringatlas.- U.S.A.: TetonNewMedia, 2003.- p.204.
9. Dyce K.M., Sack W.O., Wensing C.J. Textbookofveterinaryanatomy: 2ndedition.-Philadelphia: W.B.Saunderscompany, 1996.- p.856.
10. Latshaw W.K. Veterinary developmental anatomy: a clinical oriented approch.- Toronto, Philadelphia, 1987.- p.283.
11. Kőnig H.E. Anatomie der Katze.-Stuttgart.Jena.NewYork: Gustav FischerVerlag, 1992.- s.223.
12. www.wava-amav.org –Nomina AnatomicaVeterianria 5thedition
13. Victoria Aspinall, Melanie Capello:” Introduction to Veterinary Anatomy and Phisiology. Textbook” Second edition.2009. pp. 1-225.
14. H.E.Konig, H.B. Liebich „Veterinary Anatomy of Domestic Mammals”. Textbook and colour atlas. 2004. Pp. 1-651.
15. H.E. Konig, H.B. Liebich „VeterinaryAnatomy of Domestic Mammals”. Textbook and colour atlas. Sixth edition. 2014