Kursa kods Vete2009

Kredītpunkti 3

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaInfekcijas slimības un mikrobioloģija60322813/01/2016Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Veterinārmedicīnas doktors

author vieslekt.

Daiga Gāliņa

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author vieslekt.

Agris Zirnītis

Profesionālais maģistrs veterinārmedicīnā

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju - mikroorganismu strukturālo uzbūvi, morfoloģiskajām, bioķīmiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku un to saistību dažādos aprites procesos dabā. Iepazīst ekstracelulāro, fakultatīvi intracelulāro, obligāti celulāro baktēriju, patogēno sēņu un vīrusu ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to izraisīto slimību klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst baktēriju, patogēno sēņu un vīrusu noteikšanas laboratoriskās metodes.

Rezultāti

• Zināšanas par dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskajām īpašībām, augšanu un bakterioloģisko diagnostiku.
• Prasmes patstāvīgi diagnosticēt dažādu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus.
• Kompetence izvērtēt laboratoriski iegūtos rezultātus, spēt tos izskaidrot parauga iesūtītājam.

Kursa plāns

1 Ievads. Mikrobioloģijas vēsture. Baktēriju klasifikācija.L.d.Darba drošības noteikumi. Mikroskops un mikroskopija
2 Baktēriju šūnas struktūra, metabolisms.L.d.Uztriepju pagatavošana un to vienkāršā krāsošana.
3 Baktēriju augšana un vairošanās.L.d.Grama krāsošanas metode.
4 Baktēriju kultivēšana. L.d.Skābju izturīgo baktēriju, kapsulu un sporu krāsošana.
5 Fizikālu un ķīmisku faktoru ietekme uz baktēriju augšanu. L.d.1.KONTROLDARBS. Baktēriju kustību noteikšana.
6 Aseptika, sterilizācija, dezinfekcija.L.d. Sterilizācija, dezinfekcija.
7 Izmeklējamais materiāls bakterioloģiskai izmeklēšanai. L.d. Barotņu un testu izvēle atkarībā no paraugu veida.
8 Paraugu izmeklēšanas shēma. Baktēriju identifikācija. L.d.Izmeklējamā materiāla iegūšana, primārās izolēšanas tehnikas.
9 Antibiotiskās vielas un to ietekme uz baktērijām.L.d. Pavadraksts, tā aizpildīšana un analīze.
10 Baktēriju rezistence pret antibiotikām. Rezistences veidošanās mehānismi.L.d.2.KONTROLDARBS. Baktēriju tīrkultūras izdalīšana
11 Patogēnu darbība makroorganismā, patogenitāte, virulences faktori.L.d.Baktēriju augšanas rakstura noteikšana.
12 Baktēriju izplatība apkārtējā vidē un dzīvnieka organismā. L.d.Baktēriju fermentatīvo īpašību noteikšana.
13 Govju mastīta veidojošās baktērijas. L.d. Kompleksie bioķīmiskie testi un to vērtēšana.
14 Stafilokoku raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d.Antibiogramma.
15 Streptokoku un raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d. 3.KONTROLDRABS. Gaisa mikrobiālā piesārņojuma noteikšana.
16 Enterokoku raksturojums un izraisīto infekciju patoģenēze. L.d.Roku, mutes mikrofloras noteikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

3.semestra laikā laboratorijas darbu kontrole un zināšanu ieskaitīšana vispārīgā mikrobioloģijā 3 kontroldarbu veidā. Ieskaite bez atzīmes

Mācību pamatliteratūra

1. Glenn Songer J., Post Karen W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri : Elsevier Saunders, 2005. 434 p.
2. Harvey R.A., Champe P.C. Microbiology. 2nd ed., Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D. Clinical veterinary microbiology. 2nd ed., Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M.M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.

Papildliteratūra

1. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. Jelgava : LLU, I, 2000. 111. lpp.
2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. Jelgava : LLU, II, 2001. 214. lpp.