Kursa kods Vete2009

Kredītpunkti 3

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author lekt.

Agris Zirnītis

Mg. med. vet.

author vieslekt.

Daiga Gāliņa

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju - mikroorganismu strukturālo uzbūvi, morfoloģiskajām, bioķīmiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku un to saistību dažādos aprites procesos dabā. Studenti apgūst baktēriju noteikšanas laboratoriskās metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskajām īpašībām, augšanu un bakterioloģisko diagnostiku. 3 kontroldarbi.
Prasmes patstāvīgi diagnosticēt dažādu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. Praktiskie darbi.
Kompetence izvērtēt mācību procesā veiktā izmeklējuma rezultātus un sniegt skaidrojumu par rīcību konkrētajā situācijā. Prezentācija praktiskajos darbos

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mikrobioloģijas vēsture. Baktēriju klasifikācija un nomenklatūra. / Mikrobioloģijas nodarbību norises plāns. Darba drošības noteikumi mikrobioloģijas laboratorijā. Mikroskops un mikroskopija. Lekcija 2 h; Prakt. d. 2 h;
2. Baktēriju formas un izmēri, baktēriju šūnas uzbūve / Uztriepju pagatavošana un to vienkāršā krāsošana Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
3. Baktēriju metabolisms un vairošanās. / Grama krāsošanas metode. Lekcija 2 h; Prakt. d. 2 h;
4. Baktēriju ģenētika. / Skābju izturīgo baktēriju, kapsulu un sporu krāsošana. Lekcija 1 h; Prakt. d. 2 h;
5. Baktēriju kultivēšana. / 1.KONTROLDRABS. Baktēriju kustību noteikšana. Lekcija 1 h; Prakt. d. 2 h;
6. Fizikālo un ķīmisko faktoru ietekme uz baktēriju augšanu. / Sterilizācija un dezinfekcija. Lekcija 2 h; Prakt.d. 1 h;
7. Izmeklējamais materiāls, tā iegūšanas un iesūtīšanas nosacījumi. / Baktēriju primārā izolēšana no izmeklējamā materiāla. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
8. Bakterioloģiskā materiāla izmeklēšanas shēma. Pavadraksts. / Baktēriju tīrkultūras izdalīšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
9. Baktēriju bioķīmiskā identifikācija. / 2.KONTROLDARBS. Baktēriju augšanas raksturs. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
10. Baktēriju molekulārā identifikācija. / Baktēriju fermentatīvo īpašību noteikšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
11. Antibiotiku darbības mehānismi. / Kompleksie bioķīmiskie testi un to vērtēšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
12. Antimikrobiālā rezistence. / Antibiogramma. Lekcija 2 h; Prakt.d. 1 h;
13. Baktēriju patogenitāte un virulence. / Antibiogrammas iegūto rezultātu novērtēšana un interpretācija. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
14. Baktēriju izraisīts mastīts. / Gaisa mikrobiālā piesārņojuma noteikšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
15. Patogēno baktēriju mijiedarbība ar dažādām orgānu sistēmām. / 3.KONTROLDARBS. Roku, mutes mikrofloras noteikšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;
16. Infekciozo aģentu pārnešanas faktori un biodrošība. / Roku, mutes mikrofloras izmeklējumu rezultātu izvērtēšana. Lekcija 2 h; Prakt.d. 2 h;

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Nostrādāti vismaz 90% praktiskie darbi, nokārtoti un ieskaitīti 3 teorētiskie un 3 praktiskie kontroldarbi.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēku noteiktajā laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēka noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei. Vienu kontroldarbu drīkst kārtot 3 (trīs) reizes. Ceturto reizi students kontroldarbu atbild komisijas klātbūtnē. Ja komisijas vērtējums ir „neieskaitīts”, tad students studiju kursa sadaļu mācās atkārtoti. Komisiju sasauc un apstiprina studiju kursa vadītājs.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Gala pārbaudījums – ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktisko darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu (ieskaiti) ar “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Songer J.G., Post K. W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri: Elsevier Saunders, 2005. 448 p. 2. Harvey R.A., Champe P.C. Microbiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p. 3. Markey B., Leonard F., Archambault M., Cullinane A., Maguire D. Clinical veterinary microbiology. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p. 4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M.M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p. 5. Quinn P.J., Markey B.K., Leonard F. C., Fitz Patrick E. S., Fanning S., Hartigan P. J. Veterinary microbiology and microbial diseases. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Papildliteratūra

1. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. I. Jelgava: LLU, 2000. 111 lpp. 2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. II. Jelgava: LLU, 2001. 214 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Videokasete “Baktēriju vairošanās”.

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna” 3.semestrī