Kursa kods Vete1004

Kredītpunkti 1

Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija I

Zinātnes nozareKopējais auditoriju stundu skaitsLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Veterinārmedicīna1612419/03/2014Pārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Ruta Medne

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar veterinārmedicīnas vēsturisko attīstību, veterinārmedicīnas sasniegumiem slimību profilaksē un ārstēšanā, cilvēku, dzīvnieku un vides aizsardzībā, drošu un veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritē, PVD struktūru, funkcijām un tiesībām, likumdošanu, veterinārārsta kvalifikāciju un profesionālajām darbības jomām mūsdienās saistībā ar ES un starptautiskām organizācijām. Studiju sistēma un mācību procesa organizācija augstskolā, ar to saistītie normatīvie un likumdošanas akti.

Rezultāti

• Zināšanas par veterinārmedicīnas sasniegumiem vēsturiskā skatījumā un nākotnes redzējums par veterinārārsta lomu Latvijā, ES un pasaulē;
• prasmes veikt nepieciešamos pasākumus un pielietot atbilstošas metodes diagnozes precizēšanai,
prasmes bibliotēku informācijas sistēmas un zinātnisko rakstu datu bāzu lietošanā;
• kompetence LLU struktūrā, mācību darba procesa organizēšanā, ar studiju darba organizēšanu saistītajos LR un LLU normatīvajos aktos.

Kursa plāns

1 Ievads, LLU struktūra. LLU muzeja apmeklējums
2 Veterinārmedicīnas attīstības vēsture pasaulē
3 Veterinārmedicīnas attīstības vēsture Latvijā.
4 Augstākā veterinārmedicīnas izglītība, Studiju sistēma un formas veterinārmedicīnas augstskolās.
5 Studiju dokumenti, ar studiju procesu saistītie LR un LLU normatīvie akti. LLU muzeja apmeklējums.
6 Studiju procesa organizācija.
7 Studentu ārpusstudiju aktivitātes un studentu nevalstiskās organizācijas.
8 Dzīvnieku loma veterinārmedicīnas studiju procesā. Veterinārārsts- reglamentētā profesija.
9 Veterinārmedicīna mūsdienās, tās loma tautsaimniecībā.
10 Veterinārārsta kvalifikācijas raksturojums. ES, LR, LLU saistošie normatīvie akti, diskusija.
11 Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija, studenta līdzdalība zinātniskajos pētījumos.
12 Zinātniski tehniskās informācijas materiālu izmantošana mācību un zinātniskā darbā.
13 Datu analīze un slēdziens, pārskatu sastādīšana, publikāciju sagatavošana.
14 Eksperimenti ar dzīvniekiem: par un pret, ētiska attieksme pret dzīvnieku.
15 Bibliotēku informācijas sistēmas un datu bāzes.
16 Bibliotēku informācijas sistēmas un datu bāzes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Minimālās prasības, lai studiju kurss tiktu ieskaitīts: jāiegūst pozitīvs vērtējums abos pārbaudes darbos; jāiegūst pozitīvs vērtējums seminārā; jāsagatavo, jāiesniedz un jāaizstāv referāts.

Mācību pamatliteratūra

1. Afanasjevs I. Atmiņas par zinātnisko darbu Veterinārajā fakultātē. No: Lauksaimniecības Zinātne Latvijā 1950- 1990 senioru skatījumā. Jelgava: LLU, 2000. 119.-128 lpp.
2. Dārziņš E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis: dzīve un darbi. Rīga: Zinātne, 1993. 239 lpp.
3. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversme. [tiešsaiste] Jelgava: LLU, 2002. 26 lpp. Pieejams: http://www.llu.lv/getfile.php?id=66480
4. Ozoliņš P. Veterinārmedicīnas fakultāte. No: Grāmata. „LUXX gados”, 1919.- 1939. Rīga: LU, 1939. 710 - 730.lpp.

Papildliteratūra

1. Timšāns S., Širaks Dz. 50 veterinārmedicīnas izglītībai Padomju Latvijā. Rīga: LLA, 1969. 79 lpp.
2. Walker R.E. Ars Veterinaria. kenilworth. N.J. USA, 1994. 99 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Veterinārais Žurnāls. ISSN 1407-0065