Kursa kods Vete1001

Kredītpunkti 1

Latīņu valoda I

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais auditoriju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
VeterinārmedicīnaMorfoloģija202016/04/2011Preklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Arnis Mugurēvičs

Veterinārmedicīnas doktors

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāta sastāvdaļa otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālajā studiju programmā "Veterinārmedicīna". Kursu studē Veterinārmedicīnas fakultātes studenti.

Kursa anotācija

Veterinārmedicīnas terminoloģija ir veidojusies uz latīņu valodas bāzes, tādēļ, lai sekmīgi apgūtu speciālos studiju kursus (anatomiju, histoloģiju, farmakoloģiju un patoloģisko anatomiju) nepieciešamas latīņu valodas gramatikas zināšanas.

Rezultāti

Zināšanas par latīņu valodas fonētiku un gramatiku, tās pamatprincipiem, kā arī izpratne par latīņu anatomisko, histoloģisko, klīnisko un farmakoloģisko terminu veidošanu.
Prasmes - praktiski lietot veterinārmedicīnas terminus latīņu valodā speciālajās veterinārmedicīnas disciplīnās.
Kompetence - veidot veterinārmedicīnas terminus latīņu valodā, izvērtēt un izprast to atbilstību un lietojamību konkrētos gadījumos.

Kursa plāns

1 Latīņu valodas attīstības vēsture.
2 Termina jēdziens, veterinārmedicīnas terminu veidošanas principi.
3 Lietvārda dzimtes un deklinācijas noteikšana.
4 Pirmās deklinācijas vārdi.
5 Otrās deklinācijas vārdi.
6 Trešās deklinācijas vārdi.
7 Trešās deklinācijas lietvārdu locīšanas grupas.
8 Ceturtās deklinācijas lietvārdi.
9 Piektās deklinācijas lietvārdi.
10 Terminu veidošana ar priedēkļu un piedēkļu palīdzību.
11 Īpašības vārdu grupas.
12 Īpašības vārdu salīdzināšanas pakāpes.
13 Lietvārdu un īpašības vārdu saskaņošanas principi.
14 Anatomisko terminu veidošanas principi.
15 Salikteņu veidošana.
16 Klīnisko terminu veidošanas principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, ieskaite ir automātiski.

Mācību pamatliteratūra

1. Strads M. Latīņu valodas konspektīvā gramatika. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 91 lpp.
2. Mugurēvičs A. Latīņu - latviešu vārdnīca: veterinārmedicīnas studentiem un veterinārārstiem. Jelgava, 2006. 55 lpp.
3. Roba E. Lingua Latina pharmaceutica. Rīga: Zvaigzne, 1977. 183 lpp.
4. Roba E., Altemente J. Lingua Latina pro medicis; 2.izd. Rīga: Zvaigzne, 1973. 298

Papildliteratūra

1. Gavrilovs A. Latīņu - latviešu vārdnīca. Rīga: Zvaigzne, 1994. 520 lpp.
2. Čerfase L. Latīņu spārnotie teicieni teicieni. Rīga: Zinātne, 1992. 294 lpp.
3. http://translate.eu - pieejamas: angļu - latīņu; latīņu - angļu; krievu - latīņu, latīņu - krievu vārdnīcas

Periodika un citi informācijas avoti

1. Strazds M. Latīņu valodas konspektīvā gramatika. – Rīga, 2002. – 91 lpp.
2. Latīņu- latviešu vārdnīca (veterinārmedicīnas studentiem un veterinārārstiem)/ sast. A.Mugurēvičs, Jelgava, 2006. – 55 lpp.
3. Вульф В.Д. Латинский язык и основы ветеринарной терминологии-М., 1998.-176c.
4. Валл Г.И Латинский язык: Учебник для ветеринарных специальностей вузов.-М. 1990.-190с.
5. Латинский язык и основы медицинской терминологии/ под ред. Чернявского М.Н. – 2-с изд.дом.-Минск, 1989.-350c.
6. Roba E. Lingua Latinapharmaceutica. – Rīga, 1977.- 183 lpp.
7. Roba E. Lingua Latinapromedicis/ E.Roba, J.Altemente /2.izd.,- Rīga, 1973.-298 lpp.
8. Latīņu- latviešu vārdnīca/ sast. A.Gavrilovs, Rīga, 1994.-520 lpp.
9. Čerfase L. Latīņu spārnotie teicieni.- Rīga, 1992.-294 lpp.
10. Latīņu – latviešu vārdnīca/ sast. K.Veitmane, L.Čerfase, H.Novaceks, A.Apinis.- Rīga, 1955.-1023 lpp.
11. http://translate.eu – pieejamas: angļu- latīņu; latīņu- angļu; krievu- latīņu; latīņu- krievu vārdnīcas.
12. Latin grammar/ ed.byR.Maidhoff.-Barrons.- 2009.-268 lpp.