Kursa kods ValoP304

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP303, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai, saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar ainavu arhitektūras un plānošanas, dārzu mākslas, ekoloģijas un vides jautājumiem saistītu terminoloģijas apguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
ilgtspējīga ainava, klimata izmaiņu ietekme uz vidi, augsne, tās loma ainavu veidošanā, ainavas degradācijas novēršana, likumdošana ainavu saglabāšanā un apsaimniekošanā (Kontroldarbs Nr.1);
terases, jumta dārzi, akmens dārzi, Anglijas un Japānas dārzi un parki, Rīgas un Latvijas muižu dārzi un parki (Kontroldarbs Nr.2);
bērnu rotaļu laukumi, memoriālie parki, kapsētas, inovatīvi ainavas plānošanas projekti (Kontroldarbs Nr.3),
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejās, anotācijās, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa plāns

1 Ilgtspējīga ainava. Klimata izmaiņas ietekme uz vidi.Vides degradācijas samazināšana.
2 Augsne, tās loma ainavas veidošanā.
3 Likumdošana ainavas saglabāšanā un apsaimniekošanā.
4 Pārbaudes darbs.
5 Reljefa veidotāji. Terases. Jumta dārzi un akmeņdārzi.
6 Dārzu un parku mākslas tradīcijas Anglijā. Japāņu dārzi.
7 Rīgas dārzu un parku vēsture. Apstādījumos izmantotie augi.
8 G.Kufalta un A. Zeidaka ieguldījums Rīgas parku veidošanā.
9 Latvijas muižu dārzi un parki.
10 Pārbaudes darbs.
11 Bērnu rotaļlaukumu plānošana. Drošības prasību ievērošana, projektējot rotaļlaukumus.
12 Memoriālie parki. Kapsētas.
13 Inovatīvi pilsētainavas projekti. Vertikālā ainavu plānošana. Ekoloģiskā arhitektūra.
14 Latvijas ainavu arhitektu inovatīvi projekti.
15 Pārbaudes darbs.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: -terminu tests, -individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi; sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Designing our Future: Sustainable Landscapes [tiešsaiste] [skatīts 06.09.2017.]. Pieejams: https://www.asla.org/sustainablelandscapes/videos.html
2. Thompson J.W, Sorvig K. Sustainable Landscape Construction. A Guide to Green Building Outdoors. Washington DC: Island Press, 2008. 155 p. ISBN: 978-59726-1425l
3. European Garden History [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. Pieejams: http://www.gardenvisit.com/history_theory/european_gardens_companion
4. Time–Saver Standards For Landscape Architecture: Design and Construction Data. C.W.Harris, N.T.Dines, K.D.Brown (eds.). New York: Mc Graw Hill, 1998. 927 p. ISBN: 0070170274

Papildliteratūra

1. All about the Renaissance [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=rCz7qxmO2hA
2. Park [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2016.]. Pieejams: https://en.wikipedia.org./wiki/Park
3. European Landscape Convention [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. Pieejams: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236096/8413.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Ecology [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. Pieejams: http://www.journalofecology.org/ ISSN: 1365-2745
Journal of Ecology. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0022-0477. ISSN (electronic): 1365-2745.
Pieejams LLU tīklā un ar LLU IS lietotājkontu LLU FB datubāzē Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search/results?start=1
2. Landscape Research Journal [tiešsaiste] [skatīts 06.03..2017]. Pieejams: http://www.landscaperesearch.org/ ISSN: 0142-6397 Landscape Research. Published by Taylor and Francis Group. ISSN (printed): 0142-6397. ISSN (electronic): 1469-9710. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/clar20/current
3. Landscape Architecture Magazine. ISSN: 0023-8031. [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017]. Pieejams: https://landscapearchitecturemagazine.org/category/asla/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana ” obligātajā daļā.