Kursa kods ValoP303

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai, saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās, rakstīšanā, akcentējot ar ainavu arhitektūras un plānošanas, dārzu mākslas, ekoloģijas un vides jautājumiem saistītu terminoloģijas apguvi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās: ainavu arhitekta profesijas aspekti, ainavas jēdziens, ainavas uztvere un tās veidotājelementi,ainava un dārzu māksla senajā Ēģiptē un Grieķijā; ainavas identitātes saglabāšana (Kontroldarbs Nr.1);
ainavu plānošanas pamatprincipi (līdzsvars, harmonija, proporcija, u.c.), dārzi, parki un apstādījumi tajos, baroka un renesanses dārzi (Kontroldarbs Nr.2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa plāns

1 Ievads profesionālajā svešvalodā.
2 Ainavu arhitektūras un plānošanas nozares vārdnīcas, glosāriji.
3 LLU.Studijas Vides un Būvzinātņu fakultātē. Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitāte.
4 Ainavu arhitekta profesija un darba lauks.
5 Ainavas jēdziens.Ainavas uztvere. Ainavas tipi un veidotājelementi .
6 Ainavas identitātes saglabāšana. Latvijas ainava.
7 Senās Ēģiptes un Grieķijas arhitektūra, ainava un dārzu māksla.
8 Pārbaudes darbs.
9 Pasaulslaveni ainavu arhitekti un viņu projekti
10 Ainavas plānošanas pamatprincipi.
11 Līdzsvara, harmonijas un proporcijas panākšana. Simetrija un asimetrija. Krāsu aplis
12 Parki, to funkcijas. Augu izvēle apstādījumiem, dārziem un parkiem.
13 Baroka un renesanses dārzi. Andre Le Notre ieguldījums baroka dārzu izveidē.
14 Dekoratīvie elementi parkos un dārzos. Topiāriju māksla.
15 Pārbaudes darbs.
16 Prezentācija par pasaulslaveniem ainavu arhitektiem un viņu projektiem.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca; savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem

Pamatliteratūra

1. Boults E., Sullivan C. Illustrated History of Landscape Design. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc., 2010. 260 p. ISBN: 978-0-470-64007-4
2. The Importance of Landscape Architecture [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2016.]. Pieejams: http://www.gardenvisit.com/landscape_architecture
3. Dines N. T., Brown K.D. Landscape Architect’s Portable Handbook. New York: Mc Graw Hill, 2001. 443 p. ISBN: 0-07-134422-5
4. Time–Saver Standards For Landscape Architecture: Design and Construction Data. C.W.Harris, N.T.Dines, K.D.Brown (eds.). New York: Mc Graw Hill, 1998. 927 p. ISBN: 0070170274

Papildliteratūra

1. Do It Yourself Landscape Design [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. Pieejams: http://www.the-landscape-design-site.com
2. Wilkinson A. Symbolism and Design in Ancient Egyptian Gardens. Garden History, Vol. 22, No. 1, Summer, 1994, p. 1-17. [Tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. Pieejams: http://www.jstor.org/stable/1586999?origin=JSTOR-pdf&seq=andscape Architecture
Landscape Architecture [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. [tiešsaiste] Pieejams: http://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_architecture

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Ecology [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017.]. Pieejams: http://www.journalofecology.org/ ISSN: 1365-2745
Journal of Ecology. Published by John Wiley and Sons. ISSN (printed): 0022-0477. ISSN (electronic): 1365-2745.
Pieejams LLU tīklā un ar LLU IS lietotājkontu LLU FB datubāzē Wiley Online Library http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search/results?start=1
2. Landscape Research Journal [tiešsaiste] [skatīts 06.03..2017]. Pieejams: http://www.landscaperesearch.org/ ISSN: 0142-6397 Landscape Research. Published by Taylor and Francis Group. ISSN (printed): 0142-6397. ISSN (electronic): 1469-9710. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/clar20/current
3. Landscape Architecture Magazine. ISSN: 0023-8031. [tiešsaiste] [skatīts 06.03.2017]. Pieejams: https://landscapearchitecturemagazine.org/category/asla/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana ” obligātajā daļā.