Kursa kods ValoP302

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar mežinženiera specialitātes un radniecīgo jomu (meža zinātnes un kokrūpniecības) saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: LR Meža likums, mežizstrādes mašīnu attīstība, koku gāšana, motorzāģi, harvesteri, harvarderi, forvarderi un to produktivitāte (Kontroldarbs Nr.1);
darba drošība mežizstrādes darbos, cišu veidi atzarošana un sagarumošana, krautuves, koku transportēšana, Latvijas mežu augsne (Kontroldarbs Nr.2).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Latvijas Republikas Meža likums. Likumu un noteikumu terminoloģija. Definīcijas. 2h
2. Mežizstrādes mašīnu attīstības vēsture. Kopsavilkuma rakstīšana. 2h
3. Koku gāšanas process. Drošības noteikumu ievērošana. Procesu izklāsts 2h
4. Motorzāģi un krūmgrieži. Lietošana un apkope. Instrukciju izpratne. 2h
5. Harvesteri, harvarderi, forvarderi. Specifikācija un produktivitāte. 2h
6. Kontroldarbs Nr.1(Terminoloģija).Darba drošība mežizstrādes darbos. Ergonomika.2h
7. Ciršu veidi. Kopšanas cirtes. Pakāpeniskās cirtes. Kailcirtes. Analīze. Salīdzinājums. 2h
8. Stumbru atzarošana, sagarumošana, saiņošana. 2h
9. Kokmateriālu krautuves un tajās notiekošie darbi. 2h
10.Stumbru pievešana. Transportēšanas veidi, to produktivitātes salīdzinājums. 2h
11.Meža augsne. Mežizstrādes mašīnu ietekme uz meža augsni. Aizsardzības pasākumi. 2h
12.Kontroldarbs Nr.2(Terminoloģija). Lietišķā sarakste -iesniegumi, CV,u.c. 2h
13.Meža aizsardzība no uguns, slimībām,kaitēkļiem. Cēloņu un seku skaidrojums. 2h
14.Medības. Medību ētika. Latvijas Medību likums. Definīcijas. 2h
15.Koksne kā energoresurss. Kokzāģētavu darbs. 1h
16.Seminārs: patstāvīgā darba – prezentāciju sniegšana un apspriešana.3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumiem un 20 terminu definīcijām/skaidrojumiem.
studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Luchterhand, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Neubauer J. , Hofemann K. Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland 1. Grundlagen, Arbeit, Einkommen und Finanzierung. 5. Aufl. 2010. 622 S. ISBN-10: 3-531-17477-0.
3. Göbel Chr. G. Forstwirtschaftslehre. Histor. Wirtschaftsarchiv, 2011. 208 S. ISBN-10:3-383-012-1.
4. Liesenberg L. Investieren in Holz: Chancen, Märkte, Hintergründe. Finanzbuch Verlag 2014. 208 S. ISBN-10:3-89879-836-4.

Papildliteratūra

1. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7.
2. Karmasin M., Ribing R. Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. 4. Auflage. Stuttgart: Utb CmbH Verlag. 2009. 140 S. ISBN-10:3-7089-0411-7.
3. Reinders H. Erfolgreiche Bewerbungen in der Wissenschaft. 1. Auflage. Mannheim: Bibliographisches Institut, 2008. 192 S. ISBN-10:3-411-73481-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. ISBN: 0011-9784.
2. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland ISBN: 0012-1428.
3. Werkstoffe in der Fertigung. Das Portal für die Fertigungswelt von morgen [skatīts 21.01.2015.]. Pieejams: http://werkstoffzeitschrift.de/

Piezīmes

Kurss iekļauts obligātajā daļā MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studijās.