Kursa kods ValoP301

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar mežinženiera specialitātes un radniecīgo jomu (meža zinātnes un kokrūpniecības) saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: LLU, studijas universitātē, akadēmiskā vide, koks, tā uzbūve; koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos, kokaudzes (Kontroldarbs Nr.1);
koksne un tās īpašības, Latvijas mežu raksturojums, mežs mežinženieru skatījumā, meža tehnoloģija (Kontroldarbs Nr.2); mežizstrādes metodes un sistēmas, motorzāģu pielietošana un drošības pasākumi (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads profesionālajā vācu valodā. Terminoloģija. Vārdnīcas. Glosāriji. 2h
2.Mežizstrādes nozarē izmantotās terminoloģijas vārdnīcas un glosāriji. 2h
3. LLU. Ar akadēmisko vidi saistītā terminoloģija. 2h
4. Koki. Koku iedalījums skuju un lapu kokos. Nosaukumi, to izcelsme, tulkojumi angļu valodā. 2h
5. Koku uzbūve. Kokaudzes raksturojums. Koku stāvojums. Termini, definīcijas, skaidrojumi. 2h
6. Kontroldarbs 1. (Terminology). PP prezentāciju veidošanas un sniegšanas pamatprincipi angļu valodā.2h
7. Koksne, tās izmantošana. Koksnes īpašības. Termini koksnes īpašību raksturošanai. 2h
8. Latvijas mežu vispārējs raksturojums. Mežizstrādes apjomi. Fakti, skaitļi, to interpretēšana. 2h
9. Mežs mežinženieru skatījumā. Meža tehnoloģija. 2h
10. Kontroldarbs 2. (Terminoloģija). Mežs kā darba vide un izejvielu avots. 2h
11. Eiropas meži un to apsaimniekošana. Zviedru modelis. Diskusija. 2h
12. Valsts akciju sabiedrība “Ļatvijas valsts meži” - kompānijas profils. 2h
13. Mežizstrādes metodes un sistēmas. Kopsavilkumu rakstīšana. 2h
14. Motorzāģa pielietošana. Drošības pasākumi. Instrukciju leksika, 2h
15. Kontroldarbs 3. (Terminoloģija. Terminu definēšana un procesu skaidrošana) 1h
16. Seminārs: semestra noslēguma prezentāciju sniegšana un diskusija par mežizstrādes tēmu.3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā no starptautiskiem avotiem (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. sastādīta meža zinātnes terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu definīcijām/ skaidrojumiem;
4. studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Schmitt G., Brändle B., Kramaschek H. Sägen, verbinden und mehr: die wichtigsten Grundlagen und Techniken. 1.Aufl. Frech Verlag, 2013. 131 S. EAN:9783772450723.
2. Baron S.C. (2008): Das duale Ausbildungssystem unter dem Einfluss der EU-Berufsbildungspolitik. Entwicklungsprozesse und Herausforderungen. 1. Aufl. VDM Verlag, 2008. 256 S. ISBN-10: 3-639-02083-9.
3. Wigand A. Der Baum: Betrachtungen über Gestalt und Lebensgeschichte der Holzgewächse. Auxo Verlag, 2013. 272 S. ISBN-10:3-95622-094-3.
4. Wippermann C. Mensch und Wald. Einstellungen der Deutschen zum Wald und zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Bertelsmann, 2010. 164 Seiten. ISBN-10:3-7639-4692-6.

Papildliteratūra

1. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.
2. Matz, Sanna : Landwirtschaft erleben. Zur Vermittlung agrarischer Umweltbildungsinhalte. Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit. München: Oekom. 2008. 335 S. ISBN-10:3-86581-106-X.
3. Lück W. Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Seminararbeit, Diplomarbeit, Dissertation. 10. Auflage. München. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2008. 108 S. ISBN-10:3-486-58968-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Profi-Magazin für professionelle Agrartechnik ISBN 3784332641.
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes ISSN 0340-840X.
3. HOB - Die Holzbearbeitung. [Online] [skatīts 21.01.2015.] Pieejams: http://www.hob-magazin.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts obligātajā daļā MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studijās.