Kursa kods ValoP300

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP299, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās un rakstīšanā, akcentējot ar mežinženieru specialitāti un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju, balstoties uz starpdisciplināro mācīšana/ā/s pieeju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
LR Meža likums, mežizstrādes mašīnu attīstība, koku gāšana, motorzāģi, harvesteri, forvarderi un to produktivitāte (Kontroldarbs Nr.1).
darba drošība mežizstrādes darbos, koku atzarošana un sagarumošana, krautuves, koku transportēšana, Latvijas mežu augsne (Kontroldarbs Nr.2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Latvijas Republikas Meža likums.
2 Mežizstrādes mašīnu attīstības vēsture.
3 Koku gāšanas process un darba drošības noteikumu ievērošana.
4 Motorzāģi un krūmgrieži. Lietošana un apkope.
5 Harvesteri, harvarderi, forvarderi. Specifikācija un produktivitātei.
6 Pārbaudes darbs. Darba drošība mežizstrādes operācijās. Ergonomika.
7 Koku atzarošana un sagarumošana.
8 Kokmateriālu krautuves un to veidi.
9 Kokmateriālu saiņošana un iekraušana.
10 Kokmateriālu izvešana.Dažādu transportēšanas veidu efktivitātes salīdzinājums.
11 Augsne, tās veidošanās faktori. Meža augsnes raksturojums Latvijā.
12 Pārbaudes darbs. Ilgtspējīga mežsaimniecība.
13 Meža aizsardzība no ugunsgrēkiem, slimībām un kaitēkļiem.
14 Medības. Medību ētika. Latvijas Medību likums.
15 Koksne kā energoresurss. Kokzāģēšanas rūpniecība.
16 Prezentācija par izvēlētu tēmu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: - terminu tests, - individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology, Tampere, Finland: JVP Forest Systems. 2010. 2887p. ISBN 978-952-92-5269-5
2. Bowes B.G. Trees and Forests a colour guide. London: Manson Publishing, 2010. 288 p.ISBN 978 -1-84076-0859
3. Wallwaork A.,English for presentations at international conferences, NY: Springer Science+Business Media, 2010.179 p.ISBN 978-1-4419-6590-5. e-ISBN 978-1-4419-6591-2
4. Auders Ā., Spicer D. P. Royal Horticultural Society Encyclopedia of Conifers: a comprehensive guide to cultivars and species. Nicosia : Kingsblue Pub., 2012. 2 sēj. ISBN 978-1907057151

Papildliteratūra

1. Meža nozares termini :Eiropas Savienības un citos starptautiskos tiesību aktos lietoto meža nozares terminu vārdnīca : angļu-laviešu-angļu = Forest Sector Terminology.Glossary of forest sector terminology used in the EU and other international legislation English-Latvian-English TTC, Meža attīstības fonds. Rīga:Madris, 2007.151 lpp. ISBN 978-9984-31-433-4.
2. Eco- Link. Technology in the Forest [tiešsaiste] [skatīts 21.01.2015. Pieejams: http://www.forestinfo.org/sites/default/files/pdfReports/12-2TechInForest.pdf.
3. Forest management.[tiešsaiste] [skatīts 21.01.2015]. Pieejams http://www.cifor.org/forest-management

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Timber Jornal. ISSN-1691-0494
2. Forestry. An International Journal of Forest Research. ISSN 0015-752X
3. International Forest Policy. ISSN 1058-6768

Piezīmes

Kurss iekļauts obligātajā daļā MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studijās.