Kursa kods ValoP298

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP297, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes vācu valodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar kokapstrādi un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- kokapstrādes mašīnas – ripzāģmašīnas, lentzāģmašīnas, frēzmašīnas, slīpmašīnas, darba drošības tehnika, koksnes griešanas procesi, zāģbaļķu sazāģēšana, zāģmateriālu apmalošana, sagarumošana un žāvēšana (Kontroldarbs Nr. 1);
- finiera un saplākšņu ražošana, ražošanas metodes, saplākšņu veidi, koksnes plātnes, to veidi, izejvielu resursi un ražošanas tehnoloģijas, kokapstrādē izmantotās līmes, to īpašības, veidi, līmēšanas tehnoloģijas, koksnes materiālu savienojumu veidi (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Kokapstrādes mašīnas. Vispārīgs raksturojums.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Ripzāģmašīnas. Ripzāģmašīnu darbības princips.
3.Zāģbaļķu sazāģēšanas process.
4.Zāģmateriālu krautuves.
5.Kokapstrādes nozares vietējās un starptautiskās organizācijas.
6.Profesijas kokapstrādē. Nosaukumi. Kvalifikācija.
7.1. pārbaudes darbs. Koka izstrādājumi. Izstrādājumu konstruēšana.
8.Galdnieka profesija. Galdnieka kvalifikācijas iegūšana.
9.Galdniecības darbos izmantotie savienojumu veidi.
10.Mēbeļu ražošana. Izmantojamās koku sugas. Mēbeļu stili.
11.Mēbeļu remonts un restaurācija. Amatniecības un mēbeļu izgatavošanas tradīcijas Latvijā.
12.2. pārbaudes darbs. Kokgriešanas māksla. Kokgriešanas instrumenti.
13.Videi draudzīga kokrūpniecība. Koksnes kurināmais.
14.Lietišķā komunikācija. Motivācijas vēstule.
15.Formālās un neformālās elektroniskās vēstules.
16.Studentu patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 60% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1.Klein, H. Prüfungsbuch für Tischler/Schreiner: Vorbereitung zur Gesellen- und Meisterprüfung, Fachkunde und Technische Mathematik in Frage und Antwort. 4.Aufl. Holland+Josenhans GmbH, 2013. 372 S. ISBN-10:3-7782-5050-7.
2.Eder J. Tischlerei: Sicherheitsstandards im Licht neuer Erkenntnisse. Konsequenzen für industrielle Fertigung und fachpraktischen Unterricht. AV Akademikerverlag, 2014. ISBN-10:3-3-639-63297-4.
3.Polleross Fr. 100 Jahre Tischlerei Zimmerl-Polleross: Geschichte einer Waldviertler Familie. Imhof Verlag, 2013. 312 S. ISBN-10:3-86568-964-7.
4.Liesenberg L. Investieren in Holz: Chancen, Märkte, Hintergründe. Verlag: Finanzbuch Verlag, 2014. 208 S. ISBN-10:3-89879-836-4.

Papildliteratūra

1.Engelhart R. Grundzüge der agrargeschichtlichen Entwicklung in Deutschland. 1. Aufl. GRIN Verlag, 2010. 36 S. ISBN-10:3-640-51759-8.
2.Schulze E. Deutsche Agrargeschichte. 7500 Jahre Landwirtschaft in Deutschland. Ein kurzer Abriss. 3. Aufl. Shaker Verlagsgruppe, 2014. 226 S. ISBN:978-3-8440-2636-8.
3.Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Werkstoffe in der Fertigung. Das Portal für die Fertigungswelt von morgen [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://werkstoffzeitschrift.de
2.Zeitschriften-magazine-schreiner-moebelwerkstaetten-holzdesign-holzwerker-kuechentechnik- Fachzeitungen: Schreiner - Möbelwerkstätten - HolzDesign – Holzwerker – Küchentechnik [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.fachzeitungen.de
3. HOB - Die Holzbearbeitung [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.hob-magazin.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.