Kursa kods ValoP297

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes vācu valodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar kokapstrādi un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- koks un tā uzbūve, koka saknes, stumbrs, lapotne un to funkcijas, koku iedalījums un sugas (Kontroldarbs Nr. 1);
- koksnes uzbūve, koksnes ķīmiskais sastāvs – celuloze, hemiceluloze, lignīns, koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts, koksnes mehāniskās īpašības, koksnes vainas un to klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.
dē.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads profesionālajā svešvalodā.Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Meža nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji.
3.Augstākā izglītība. Studijas Meža fakultātē. Kokapstrādes specialitāte.
4.Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
5.Koks un tā uzbūve.
6.Koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos.Koku nosaukumi.
7.1.pārbaudes darbs. Latvijas mežu vispārīgs raksturojums.
8.Koksnes uzbūve. Koksnes ķīmiskais sastāvs.
9.Koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts.
10.Koksnes mehāniskās īpašības.
11.Koksnes vainas. Koksnes vainu klasifikācija.
12.2. pārbaudes darbs. Koksnes mitrums. Koksnes žāvēšana.
13.Mežizstrādes operācijas. Kokmateriālu nogādāšana zāģētavās.
14.Zāģētavas. Moderno zāģētavu tehniskais aprīkojums. Latvijas lielākie kokzāģēšanas uzņēmumi.
15.Power Point prezentācijas veidošanas pamatprincipi.
16.Studentu patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 60% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Wigand A. Der Baum: Betrachtungen über Gestalt und Lebensgeschichte der Holzgewächse. Verlag: Auxo Verlag, 2013. 272 S. ISBN-10:3-95622-094-3.
2. Gleason Chr. Alles aus Holzpaletten: Günstig – kreativ – selbstgemacht. 2. Aufl. Verlag: Leopold Stocker Verlag, 2013. 127 S. ISBN-10:3-7020-1425-X.
3. Holzfaserplatten, Spanplatten, OSB, Sperrholz, Furnierschichtholz, Massivholzplatten, Paneele. Hrsg. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Verlag: Beuth Verlag, 2011. 459 S. ISBN-10:3-410-15951-7.
4. Schmitt G., Brändle B., Kramaschek H. Sägen, verbinden und mehr: die wichtigsten Grundlagen und Techniken. 1.Aufl. Verlag: Frech Verlag, 2011. 131 S. EAN:9783772450723.

Papildliteratūra

1. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Verlag Deutsche Landwirtschaft. Frankfurt, 2011. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0. Pieejams: http://www.weltbild.de
2. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7.
3. Reinders H. Erfolgreiche Bewerbungen in der Wissenschaft. 1. Auflage. Verlag Bibliographisches Institut. Mannheim, 2008. 192 S. ISBN-10:3-411-73481-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Werkstoffe in der Fertigung. Das Portal für die Fertigungswelt von morgen [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://werkstoffzeitschrift.de
2.Zeitschriften-magazine-schreiner-moebelwerkstaetten-holzdesign-holzwerker-kuechentechnik- Fachzeitungen: Schreiner - Möbelwerkstätten - HolzDesign – Holzwerker – Küchentechnik [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.fachzeitungen.de
3. HOB - Die Holzbearbeitung [tiešsaiste] [skatīts 01.03.2016.]. Pieejams: http://www.hob-magazin.com

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.