Kursa kods ValoP296

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author

Diana Svika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP295, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros paredzēts apgūt būtiskākās zināšanas un prasmes angļu valodā, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos, akcentējot ar kokapstrādi un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- kokapstrādes mašīnas – ripzāģmašīnas, lentzāģmašīnas, frēzmašīnas, slīpmašīnas, darba drošības tehnika, koksnes griešanas procesi, zāģbaļķu sazāģēšana, zāģmateriālu apmalošana, sagarumošana un žāvēšana (Kontroldarbs Nr. 1);
- finiera un saplākšņu ražošana, ražošanas metodes, saplākšņu veidi, koksnes plātnes, to veidi, izejvielu resursi un ražošanas tehnoloģijas, kokapstrādē izmantotās līmes, to īpašības, veidi, līmēšanas tehnoloģijas, koksnes materiālu savienojumu veidi (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Kokapstrādes mašīnas. Vispārīgs raksturojums. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu.
2.Drošības prasības kokapstrādes mašīnām un instrumentiem. Darba drošība.
3.Zāģbaļķu sazāģēšanas process. Zāģmateriālu apmalošana un sagarumošana.
4.1. pārbaudes darbs. Finiera ražošana. Saplākšņa ražošana.
5.Koksnes plātņu ražošana.
6.Kokapstrādē izmantojamās līmes. Līmēšanas tehnoloģija.
7.Koka izstrādājumi. Izstrādājumu konstruēšana. Galdniecības izstrādājumi.
8.Galdnieka profesija. Koka apstrāde ar rokas instrumentiem.
9.Galdniecības darbos izmantotie savienojumu veidi. Savienojumu veidošanas paņēmieni, to stiprība.
10.2. pārbaudes darbs. Mēbeļu ražošana. Izmantojamās koku sugas. Mēbeļu stili.
11.Mēbeļu remonts un restaurācija. Amatniecības un mēbeļu izgatavošanas tradīcijas Latvijā
12.Kokgriezumi. Kokgriešanas instrumenti.
13.Videi draudzīga kokrūpniecība. Koksnes kurināmais.
14.3. pārbaudes darbs. Lietišķā komunikācija. Lietišķā sarakste. Motivācijas vēstule. Uzaicinājums uz konferenci. CV.
15.Formālās un neformālās elektroniskās vēstules. Telefona sarunas.
16.Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: - terminu tests,- individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izstrādāts individuālais darbs:
a) patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
b) sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
c) rakstiski sagatavots kopsavilkums;
d) iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
2. Pāru vai grupas darba prezentācija (5-7 min.) saistībā ar nodarbību tematiku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 60% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Bowyer J.L.,Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science. Iowa: Iowa State Press A Blackwell Publishing Company, 2003. 554 p. ISBN 0813826543.
2. Coulson J. Wood in Construction: How to Avoid Costly Mistakes. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. 208 p. ISBN 9780470657775
3. Hill C.A.S. Wood Modification: Chemical, Thermal and Other Processes. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. 239 p. ISBN 9780470021729
4.Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. General Technical Report. USDA, Madison. 2010, 508 p.[Tiešsaiste][Skatīts 08.03.2016.]. Pieejams:
https://webmail.llu.lv/imp/view.php?actionID=view_attach&id=2&uid=7437&mailbox=SU5CT1g&uniq=14574587864

Papildliteratūra

1.Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd. 2008. 95 p. ISBN 0582539722
2.Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Rīga: Madris, 2007. 151 p. ISBN 978-9984-31-433-4
3.Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
2. Forestry. An International Journal of Forest Research. ISSN 0015-752X.
3. International Wood Projects Journal. ISSN 2042-6445.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.