Kursa kods ValoP294

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Dace Skrupska

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP293, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās vācu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tās kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu valodas prasmes lasīšanā, runāšanā, klausīšanās un rakstīšanā, akcentējot ar mežinženieru specialitāti un radniecīgo studiju jomu saistītu terminoloģiju, balstoties uz starpdisciplināro mācīšana/ā/s pieeju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
augsnes veidošanās, meža augsne, meža dzīvnieku populācijas, Medību likums, medību veidi (Kontroldarbs Nr.1); kukaiņu un slimību nodarītie kaitējumi mežam, meža aizsardzība, meža ugunsgrēki, dabīgā un mākslīgā mežu atjaunošana, stādāmā materiāla izaudzēšana (Kontroldarbs Nr.2);
meža loma vides piesārņojuma samazināšanā, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana mežos, ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, WWF(Pasules Dabas Fonds) – mērķi un uzdevumi (Kontroldarbs Nr.3).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejās, anotācijās; mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas

Kursa saturs(kalendārs)

1 Augsne. Augsnes veidošanās faktori.
2 Augsnes auglība. Augsnes auglības uzlabošana.
3 Meža augsnes raksturojums. Meža dzīvnieku populācijas.
4 Medību likums un noteikumi. Medību veidi un medību organizēšana.
5 Pārbaudes darbs. Meža dzīvnieku aizsardzības pasākumi.
6 Meža kaitēkļu un slimību nodarītie postījumi. Meža aizsardzības profilaktiskie pasākumi.
7 Meža ugunsgrēku veidi, cēloņi un novēršanas pasākumi. Dabas parki, nacionālie parki, rezervāti, liegumi.
8 Mežu dabiskā un mākslīgā atjaunošana. Meža stādmateriāla izaudzēšana kokaudzētavās.
9 Pārbaudes darbs. Latvijas Republikas Meža likums.
10 Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. Biomi un to klasifikācija.
11 Meža loma vides piesārņojuma samazināšanā. Mežs globālo klimata izmaiņu kontekstā.
12 Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana mežos. Ilgtspējības princips mežu apsaimniekošanā.
13 Pasaules dabas fonda un FAO mērķi un uzdevumi. Meža nozares starptautiskās organizācijas.
14 Pārbaudes darbs. Profesijas meža nozarē.
15 Lietišķā komunikācija. Kopsavilkumu un eseju rakstīšanas principi.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas

Pamatliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Luchterhand, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Neubauer J., Hofemann K. Sozialpolitik und soziale Lage in Deutschland 1. Grundlagen, Arbeit, Einkommen und Finanzierung. 5. Aufl. 2010. 622 S. ISBN-10: 3-531-17477-0. Nav lielākajās Latvijas b-kās.
3. Göbel Chr. G. Forstwirtschaftslehre.Verlag: Histor. Wirtschaftsarchiv, 2011. 208 ISBN-10:3-383-012-1.
4. Liesenberg L. Investieren in Holz: Chancen, Märkte, Hintergründe. Finanzbuch Verlag, 2014. 208 S. ISBN-10:3-89879-836-4.

Papildliteratūra

1. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7.
2. Karmasin M., Ribing R. Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. 4. Auflage. Stuttgart: Utb CmbH Verlag, 2009. 140 S. ISBN-10:3-7089-0411-7.
3. Reinders H. Erfolgreiche Bewerbungen in der Wissenschaft. 1. Auflage. Verlag Mannheim: Bibliographisches Institut, 2008. 192 S. ISBN-10:3-411-73481-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. ISBN: 0011-9784.
2. Zeitschrift für das vereinigte Deutschland ISBN: 0012-1428.
3. Werkstoffe in der Fertigung. Das Portal für die Fertigungswelt von morgen [skatīts 21.01.2015.]. Pieejams: http://werkstoffzeitschrift.de/

Piezīmes

Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” pilna laika studijās obligātajā daļā.