Kursa kods ValoP293

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar meža zinātni un radniecīgo jomu (mežizstrādes un kokrūpniecības) saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: LLU, studijas universitātē, Meža fakultātē; koks, tā uzbūve; koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos, koki latviešu folklorā, dižkoki (Kontroldarbs Nr.1);
Mežs – ekosistēmas tips, mežaudzes, mežu stāvojums, augu valsts daudzveidība, sistemātikas principi (Kontroldarbs Nr.2);
Etnobotānika, kailsēkļi un segsēkļi, fotosintēzes process, dabiskie mežu biotopi (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads profesionālajā angļu valodā. Meža nozares vārdnīcas un terminu glosāriji.
2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Studijas Meža fakultātē. Akadēmiskā vidē lietotā terminoloģija.
3. Koks un tā uzbūve. Skuju koki un lapu koki. Nosaukumu latīniskās izcelsmes un izrunu īpatnības angļu valodā.
4. Koki latviešu folklorā. Dižkoki Latvijā un pasaulē. Vietvārdi, to izrunu īpatnības angļu valodā.
5. Kontroldarbs 1. (Terminoloģija). PP prezentāciju veidošanas un sniegšanas pamatprincipi.
6. Mežs kā ekosistēmas tips Latvijā un citur pasaulē. Latvijas mežu vispārīgs raksturojums.
7. Mežu tipi. Mežaudzes. Mežu stāvojums.
8. Augu valsts dažādība. Augu sistemātikā izmantojamās terminoloģijas raksturojums
9. Kontroldarbs 2. (Terminoloģija). Galvenās augu valsts sistemātikas vienības un terminoloģijas īpatnības.
10. Etnobotānika, tās saiknes ar kultūru, ģeogrāfiju, botāniku, medicīnu, utt. Terminu lietošanas un interpretēšanas atšķirības. Diskusija.
11. Kokaugu daļu lietošana medicīnā. Kailsēkļi un segsēkļi, to dzīves cikls.
12. Koka šūnas, lapas. Fotosintēzes process.
13. Dabiskie mežu biotopi. Aizsargātie mežu biotopi (Kopsavilkums).
14. Kontroldarbs 3. (Terminoloģija). Ekoloģiskā kontinuitāte un sugu daudzveidība.
15. Sēklu plantācijas un kokaudzētavu saimniecība.
16. Seminārs: patstāvīgā darba prezentēšana par tēmu saistībā ar meža nozari. Diskusijas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra patstāvīgie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, fragmenta tulkojums, kopsavilkums, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā no starptautiskiem avotiem (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. sastādīta meža zinātnes terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu definīcijām/ skaidrojumiem;
4. studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var
iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas
darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Göbel Chr. G. Forstwirtschaftslehre. Histor. Wirtschaftsarchiv, 2011. 208. ISBN-10:3-383-012-1.
2. Wigand A. Der Baum: Betrachtungen über Gestalt und Lebensgeschichte der Holzgewächse. Auxo Verlag, 2013. 272 S. ISBN-10:3-95622-094-3.
3. Wippermann C. Mensch und Wald. Einstellungen der Deutschen zum Wald und zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Bertelsmann, 2010. 164 Seiten. ISBN-10:3-7639-4692-6.
4. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Papildliteratūra

1. Wöhrmann H. Das Landwirtschaftserbrecht. 9. Aufl. München: Luchterhand, 2011. 754 S. ISBN-10:3-472-08021-3.
2. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Projekt Verlag, 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.
3. Reinders H. Erfolgreiche Bewerbungen in der Wissenschaft. 1. Auflage. Mannheim: Bibliographisches Institut, 2008. 192 S. ISBN-10:3-411-73481-7.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landeskultur-Magazin ISSN: 0044-300X.
2. Profi-Magazin für professionelle Agrartechnik ISBN 3784332641.
3. Der Spiegel ISSN: 0038-7452.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” pilna laika studijās obligātajā daļā.