Kursa kods ValoP288

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir akadēmiskiem mērķiem un profesionālajai darbībai nepieciešamo vācu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un komunikācijai situācijās, kas saistītas ar profesionālo darbību un/vai akadēmiskiem mērķiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- studijas augstskolā, augsnes zinātne, augsnes struktūra, lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 1);
- mērnieka darba pienākumu apraksts, kartogrāfija, vides piesārņojums, ilgtspējīga attīstība, nekustamais īpašums, īpašuma tiesību raksturojums (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, stāstījumu, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievada nodarbība. Studiju kursa prasības. Studijas augstskolā.
2. Terminoloģija zemes ierīcībā un mērniecībā. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.
3. Augsnes zinātne. Augsnes struktūra. Terminu tulkošana un skaidrošana.
4. Dažādi augsnes tipi. Zemes lietošanas veidi: pilsētās un lauku teritorijās.
5. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tās veidu klasifikācija. Vielas atkārtojums.
6. Kontroldarbs Nr.1. / Gatavošanās prezentācijām. Prezentācijā lietojamā leksika.
7.Zemes ierīcība. Mērniecība. Mērnieka darba pienākumu apraksts.
8.Kartogrāfija. Ieskats karšu sastādīšanas vēsturē. Kartes mērogs. Virziens. Reljefs
9. Vides aizsardzības aspekti. Vides piesārņojums: problēmas un risinājumi.
10.ANO ilgtspējīgas attīstības jēdziens un mērķi. Terminu vārddarināšanas aspekti.
11. Nekustamais īpašums. Īpašuma tiesību raksturojums: Zviedrijas piemērs.
12. Pašvaldību loma nekustamo īpašumu pārvaldīšanā. Īpašuma veidi.
13. Kontroldarbs Nr.2. / Dialogs: iedzīvotāji un vietējā pašvaldība.
14. Nekustamā īpašuma tirgus. Terminu vārdnīcu iesniegšana. Gatavošanās prezentācijām.
15. Vielas atkārtojums. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.
16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Häusler A. Landvermessungen. Recherchen. 1. Aufl. Verlag Theater der Zeit, 2008. 206 S. ISBN-10:3-940737-23-2.
2. Herz N. Geodesie: Eine Darstellung Der Methoden Fr Die Terrainaufnahme, Landesvermessung Und Erdmessung. Verlag Nabu Press, 2010. 452 S. ISBN-10:1-148-25817-5.
3. Heck B. Rechenverfahren und Auswertemodelle der Landesvermessung Klassische und moderne Methoden. 3. Aufl. Verlag Wichmann Herbert, 2009. 473 S. ISBN-10:3-87907-347-3.
4. Blum E.H. Bodenkunde in Stichworten. Hirts Stichwortbücher. 6. Aufl. Verlag: Borntraeger Gebrueder, 2007. 179 S. ISBN-10:3-443-03117-X.

Papildliteratūra

1. Busch B. Die Flurbereinigung von Weinbergsflächen an der Mittelmosel zwischen Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach. Medium: PDF. GRIN Verlag, 2008. ISBN-10:3-640-16742-2.
2. Keddo L. Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur. 1. Aufl. Wissner-Verlag, 2008. 344 S. ISBN-10:3-89639-651-X.
3. Joeckel R., Gruber F.J. Formelsammlung für das Vermessungswesen. 15. Aufl. Verlag Vieweg+Teubner, 2010. 184 S. ISBN-10:3-8348-1366-4.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung : Forschung u. Praxis d. landwirtschaftl. Wasserbaues u. d. Landeskultur = Journal of rural engineering and development. - Berlin ; Hamburg : Parey 4.1963,2 - 29.1988 .ISSN 0044-2984.
2. VGI : österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation ; Organ der Österreichischen Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation und der Österreichischen Kommission für die Internationale Erdmessung. - Wien : ÖGV 82.1994 - . ISSN: 0029-9650
3. Landesamt für Flurneuordnung und Landesentwicklung. [tiešsaiste]. [skatīts 02.05.2014.]. Pieejams https://www.lgl-bw.de/lgl-internet/opencms/de

Piezīmes


Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Zemes ierīcība un mērniecība