Kursa kods ValoP287

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir akadēmiskiem mērķiem un profesionālajai darbībai nepieciešamo angļu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un komunikācijai situācijās, kas saistītas ar profesionālo darbību un/vai akadēmiskiem mērķiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- Nekustamā īpašuma tirgus, zeme, īpašums, būves, īpašuma reģistrēšana, mājokļu tirgus, mājokļu veidi (Kontroldarbs Nr. 1);
- nekustamā īpašuma vērtēšana, nodokļi, bankas pakalpojumi, norēķini, kredīti, mājokļu raksturojums, mājokļu tirgus attīstība, ražošanas nekustamais īpašums (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, stāstījumu, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prasības studiju kursam. Nekustamais īpašums. Nekustamā īpašuma tirgus.
2. Zeme, īpašums, būves: Zviedrijas piemērs. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.
3. Nekustamā īpašuma tirgus juridiskie aspekti Latvijā.
4. Nekustamā īpašuma reģistrēšana Zemes Grāmatā. Līgumu parakstīšana.
5. Nekustamā īpašuma tirgus Eiropā: mājokļu īpašnieki.
6. Kontroldarbs Nr.1. / Mājokļu veidi.
7. Darījumi ar nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma vērtēšana.
8. Nodokļu sistēma. Termini: nodokļu veidi. Nekustamā īpašuma nodoklis.
9. Banku pakalpojumi. Termini: nauda, norēķini, aizdevumi / aizņēmumi.
10. Mājokļu raksturojums Eiropas Savienībā: to vecums, lielums, mājsaimniecību lielums.
11. Mājokļu tirgus attīstība Latvijas reģionos. Diskusija.
12. Nekustamais īpašums ražošanas mērķiem.
13. Kontroldarbs Nr.2. / Starpkultūru komunikācijas aspekti.
14. Zemes ierīkošana. Meliorācijas darbi.
15. Vielas atkārtojums. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.
16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
tests par studiju kursa laikā apgūto vielu,
individuālā darba prezentācija.
Pilna laika studenti prezentāciju sniedz semestra laikā.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths: Environmental Science. Books 1 - 3. Express Publishing. 2013. 123 p. ISBN 9781780986692
2. Czerw A., Durlik B., Hryniewicz M. Geo-English. Wydawniciwa AGH, Krakow, 2010. 219p. ISBN 9788374643566
3. Kalbro T., Mattson H., Urban Land and Property Markets in Sweden. UCL Press, 1995. 193p. ISBN 1857280520
4. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: http://termini.lza.lv/

Papildliteratūra

1. McCormac J., Surveying. Wiley, 5.izdevums. 2003. 480 p. ISBN 9780471452393
2. Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
3.McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. 309 p. ISBN978052167743

Periodika un citi informācijas avoti

1.Eiropas Savienības statistikas apraksti “Eurostat Statistics Explained” [tiešsaiste] [Skatīts 07.01.2019] Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page
2. Environmental Science. [tiešsaiste] [Skatīts 07.01.2019] Pieejams: http://www.environmentalscience.org/
3. Food and Agriculture Organization of the United Nations. [tiešsaiste] [Skatīts 07.01.2019.] Pieejams: http://www.fao.org

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF pilna un nepilna laika studiju programmas "Zemes ierīcība un mēriecība" obligātajā daļā.