Kursa kods ValoP286

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Inese Ozola

Dr. philol.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir akadēmiskiem mērķiem un profesionālajai darbībai nepieciešamo angļu valodas zināšanu un prasmju apguve, lai tās kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei, informācijas ieguvei un apmaiņai, kā arī saskarsmei un komunikācijai situācijās, kas saistītas ar profesionālo darbību un/vai akadēmiskiem mērķiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- kadastrs, zemes reģistrēšana, zemes pārvaldība, zemes reforma, īpašuma tiesības (Kontroldarbs Nr. 1);
- nodarbinātība, atalgojums, prasmes, objektu īpašības, GIS izmantošana mērniecībā, tālizpētes veidi (Kontroldarbs Nr. 2).
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, stāstījumu, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Prasības studiju kursam. Kadastrs. Zemes reģistrācijas sistēma mūsdienās.
2. Kadastrs Eiropas valstīs. Terminu vārdnīcas veidošana katrai tēmai.
3. Zemes pārvaldība Apvienotajā Karalistē. Atšķirības likumdošanā.
4. Zemes reforma. Īpašuma tiesību maiņa.
5. Nekustamais īpašums pilsētas teritorijā. Degradētās teritorijas.
6. Kontroldarbs Nr.1. Urbanizācija.
7. Darba tirgus. Valodas stils darba sludinājumos. Termini: nodarbinātība, atalgojums.
8. Zemes mērniekam nepieciešamās prasmes. ES prasībām atbilstošs CV un motivācijas vēstule.
9. Pieteikšanās darbā. Gatavošanās darba intervijai.
10. Zemes ierīcības inženiera profesija un darbības sfēras. Objektu īpašību raksturojuma leksika.
11. Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (GIS). GIS izmantošana mērniecībā.
12. Tālizpēte. Tālizpētes veidi.
13. Kontroldarbs Nr.2. Mērniecības instrumenti.
14. Teodolīti, tahimetri, nivelieri.
15. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.
16. Individuālā darba aizstāvēšana un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 20 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1.Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths: Environmental Science. Books 1 - 3. Express Publishing. 2013. 123 p. ISBN 9781780986692
2. Czerw A., Durlik B., Hryniewicz M. Geo-English. Wydawniciwa AGH, Krakow, 2010. 219p. ISBN 9788374643566
3. Cech T., Principles of Water Resources: History, Development, Management and Policy. Wiley, 2009. 531p. ISBN 0470136316
4. Akadēmiskā terminu datu bāze. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: http://termini.lza.lv/

Papildliteratūra

1.Andersson M., Migula P., Ryden L. Environmental Science. 2003. Uppsala: The Baltic University Press. 97 p. ISBN 91-970017-0-8
2.Cambridge Dictionary. Cambridge University Press. [tiešsaiste] (skatīts 14.11.2018.). Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/
3.McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge: Cambridge University Press. 2011. 309 p. ISBN978052167743

Periodika un citi informācijas avoti

1.Journal GEO Informatics [tiešsaiste] [Skatīts 05.12.2018] Pieejams: http://www.geoinformatics.com
2. Environmental Science. [tiešsaiste] [Skatīts 05.12.2018] Pieejams: http://www.environmentalscience.org/
3. Food and Agriculture Organizsation of the United Nations. [tiešsaiste] [Skatīts 05.12.2018.] Pieejams: http://www.fao.org

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF pilna un nepilna laika studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" obligātajā daļā.