Kursa kods ValoP284

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP283, Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās vācu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ilgtspējīga būvniecība. Modernās tehnoloģijas būvniecībā.
2 Materiālu formāti. Salīdzināšana, izvērtēšana (rakstīšana).
3 Ēku konstruktīvie elementi. Nozaru terminu vārdnīcas.
4 Pāļu pamati, vertikālie balsti.
5 Virszemes daļa. Pārsegumi.
6 Savienojumi. Savienojumu elementi.
7 Namdara un būvgaldnieka darbi. Mēbeles.
8 Iekšējie darbi. Logi un durvis, vārti.
9 Ēku tehniskais aprīkojums.
10 Ēku tehniskais aprīkojums. Siltumizolācija.
11 Elektriķa darbi. Sienas kontakti.
12 Ūdensapgāde. Cauruļvadi un cauruļu savienojumi.
13 Kanalizācija, notekūdeņu novadīšana.
14 Iekšējie darbi. Grīdas segumi.
15 Sienu apdare.
16 Referātu prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā - ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Simmendinger H. HOAI 2009: Praxisleitfaden für Ingenieure und Architekten. Baurecht für Bauingenieure. inkl. Gesetzestext. 1. Aufl. Berlin: Ernst W. + Sohn Verlag. 2009. 233 S. ISBN-10:3-433-02958-X.
2. Schmidbauer A. Nachhaltigkeit im Bauwesen-Prototyp oder Unikat. VDM Verlag. 2009. 140 S. ISBN-10:3-639-04320-0.
3. Stiens G. Gegen den Verfall lebensweltlicher Landschaften. Beiträge zur Sozialästhetik. Verlag: Projekt Verlag. 2009. 424 S. ISBN-10:3-89733-193-4.
4. Schlimme T. Verfahren der konstruktionsbegleitenden Kostenschätzung und Kalkulation. GRIN Verlag. 2010. 68 S. ISBN-10:3-640-66720-4.

Papildliteratūra

1. Ritz G., Radziewsky E. Über Landschaftsarchitektur. Zur Ausstellung im Architekturforum Zürich, 2009. 1. Aufl. Verlag Hatje Cantz Verlag. 2009. 255 Seiten. ISBN-10:3-7757-2508-3.
2. Karmasin M., Ribing R. Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. 4. Auflage. Utb CmbH Verlag. Stuttgart. 2009. 140 S. ISBN-10:3-7089-0411-7.
3. Matz S. Landwirtschaft erleben. Zur Vermittlung agrarischer Umweltinhalte. Hochschulschriften zur Nachhaltigkeit. München: Verlag Oekom, 2008. 335 S. ISBN-10:3-86581-106-X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Raumplanung. Dortmund : Informationskreis für Raumplanung. ISSN: 0176-7534. [skatīts 14.07.2014.]. Pieejams: https://www.ifr-ev.de/index.php?V=44
2. Wissenschaftsmanagement. Zeitschrift fuer Innovation. - Bonn : Lemmens Verlags- & Mediengesellschaft Landschaftsarchitektur. ISSN 0947-9546. . [skatīts 14.07.2014.]. Pieejams: http://www.wissenschaftsmanagement.de/
3. Deutsche Agrartechnik: Landtechnische Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis. Kammer der Technik, Fachverband Land- und Forsttechnik, and KDT. Berlin. ISBN: 0011-9784.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF 1.līmeņa studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.