Kursa kods ValoP283

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās vācu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads specialitātē. Latvijas lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte.
2 Studijas LLU. Dzīves apraksta (CV) un pieteikuma vēstules sastādīšanas principi.
3 Būvinženierija. Dažādu būvju tipi. Nozares terminu vārdnīcas.
4 Arhitektūra. Arhitektūras stili.
5 Būvlaukums. Būvmašīnas un laukuma aprīkojums.
6 Darba intervija.
7 Iekšējie un ārējie būvdarbi. Darbarīki.
8 Materiāli. Klasifikācija un pamatīpašības.
9 Metāli: dzelzi saturošie un nesaturošie.
10 Tērauds, tērauda konstrukcijas.
11 Mūra darbi. Akmeņi un ķieģeļi.
12 Betona veidi. Sastāvdaļas, pildvielas, blīvēšana.
13 Dzelzsbetons. Betona otrreizējā pārstrādāšana.
14 Polimeri. Dabīgie un sintētiskie polimeri.
15 Minerāli, keramika un stikls.
16 Koka darbi. Koku sugas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā -ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Pregartner T. Bemessung von Befestigungen in Beton. Bauingenieur-Praxis. Einführung mit Beispielen. 1. Aufl. Verlag:Ernst W. + Sohn Verlag. 2009. 365 S. ISBN-10:3-433-02930-X.
2. Stracke M., Kindmann R. Verbindungen im Stahl- und Verbundbau. Bauingenieur-Praxis. 2. Aufl. Verlag: Ernst W. + Sohn Verlag. 2009. 446 S. ISBN-10:3-433-02916-4.
3. Thieme D. Einführung in die Finite Elemente Methode für Bauingenieure. Mit 53 Berechnungsbeispielen. 3. Aufl. Verlag: Shaker Verlag. 2008. 222 S. ISBN-10:3-8322-6919-3.
4. Henning W. Studienführer Bauingenieurwesen. Berufswahl und Studium (BS). Ein Abriss zu Studium und Beruf für konstruktive Zeitgenossen. 2. Aufl. Verlag: Lexika Verlag. 2008. 168 S. ISBN-10:3-89694-442-8.

Papildliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag. 2006. 981 S. ISBN-10:3-7910-2547-3.
2. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. Frankfurt. 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart. 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zeitschrift für Landeskultur. Berlin: Akad.-Verl, 1960. ISSN: 0044-300X.
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes ISSN 0340-840X. [skatīts 14.07.2014.]. Anotāciju līmenī pieejams CAB Abstracts datubāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lbh
3. Raumplanung. Dortmund : Informationskreis für Raumplanung. ISSN: 0176-7534. [skatīts 14.07.2014.]. Pieejams: https://www.ifr-ev.de/index.php?V=44

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF 1.līmeņa studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.