Kursa kods ValoP280

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda IV

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Priekšzināšanas

ValoP299, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja. 4.semestra noslēgumā- eksāmens.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
V ērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tūrisma veidi: nišas tūrisms un masu tūrisms.
2 Dabas tūrisms un tā veidi.
3 Kultūras tūrisms un tā veidi.
4 Lauku tūrisms un tā attīstības iespējas.
5 Izglītojošais tūrisms un tā iespējas. Medicīnas tūrisma nākotne Latvijā.
6 Biznesa tūrisms un tā priekšrocības.
7 Gastronomiskais tūrisms, tā pieejamība.
8 Ātrās ēdināšanas ekspansija pasaulē.
9 Mūsdienu veselīgā virtuve. Jaunie attīstības virzieni ēdināšanā.
10 Veselīgas uzkodas un to pagatavošana.
11 Zivis un jūras veltes kā veselīgs uzturs.
12 Francijas virtuves oriģinalitāte.
13 Parīze - gardēžu paradīze.
14 Ķīniešu tradicionālā virtuve, tās specifika.
15 Indiešu virtuve un tās popularitāte.
16 Gatavošanās eksāmenam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, 10 000 zīmes, Pp prezentācija:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Brennan G. New Healthy Kitchen Starters. San Francisco: Bonnier Books, 2006. 143 p. ISBN 978-1-905825-01-1.
2. Jones L. Welcome! English for the travel and tourism industry. Cambridge: CUP, 2008. 126 p. ISBN 978-0-521-60659-2.
3. Fish and Seafood. Bath: Parragon. 2003. 176 p. ISBN 0-75258-756-0.
4. Stephanie A. Cooking and Travelling in South -West France. London: Penguin Books Ltd., 2006. 392 p. ISBN 1 920989 242.

Papildliteratūra

1. Bailey A. English for International Tourism: Intermediate Teacher Book. Essex: Pearson Education Ltd., 2009. 88 p. ISBN 978 0 582 47982 1.
2. The Complete Book of Chinese Cooking /Ed. Sperling Veronica and McFadden Ch. Bristol: Parragon, 1998. 256 p. ISBN 0-75252 0024-4.
3. The Complete Book of Indian Cooking./Ed. Sperling V. and McFadden Ch. Bristol: Parragon, 1998. 256 p. ISBN 0-75252 – 056-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Travel Guide [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011.] Pieejams: http://www.travelguide.com
2. Jobs offers in hotels [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011.] Pieejams: http://www.jobsinhotels.co.ak
3. City of hotels [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011.] Pieejams: http://www.city-of-hotels.com

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.