Kursa kods ValoP279

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Valo1061, Profesionālā angļu valoda I

Valo1062, Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja. 3.semestra noslēgumā- ieskaite.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju.
(Kontroldarbs Nr. 1);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tūristu grupu vadītāji un viņu pienākumi.
2 Tūrisma objektu un atrakciju veidi.
3 Ikgadējais ''Riga Food'' starptautiskais festivāls.
4 Ēdināšanas uzņēmumu veidi un darbības raksturojums.
5 Restorānu klasifikācija un Michelin zvaigznes.
6 Restorānu personāls un pienākumu veikšana.
7 Restorānu aprīkojums un ierīces.
8 Galda kultūra un viesu apkalpošana.
9 Ēdienkaršu veidošanas un sastādīšanas pamatprincipi.
10 Ēdienkaršu specifiskie veidi.
11 Ēdināšanas biznesa uzsākšana un biznesa plāns.
12 Privātā biznesa uzsākšana.
13 Ēdiena pasūtīšanas pakalpojumi internetā.
14 Dzeramnaudas došanas tradīcijas dažādās valstīs- kultūras un ētikas aspektu ievērošana
15 Studentu Power Point prezentācijas.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Jones L. Welcome! English for the Travel and Tourism industry. Cambridge: CUP, 2008. 126 p. ISBN 978-0-521-60659-2.
2. Ladousse G .P. Going Places: English for Work and Travel: Study Book 1. Macmillan Heinemann, 1998. 127 p. ISBN 0 435 24040 4.
3. Baude A., Iglesias M. and Inesta A. Ready to Order: Work book. Essex: Pearson Education Ltd. 2008. 79 p. ISBN 978 0 582 42956 7.
4. Bailey A. English for International Tourism: Intermediate Teacher Book. Essex: Pearson Education Ltd., 2009. 88 p. ISBN 978 0 582 47982 1.

Papildliteratūra

1. Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
2. Brennan G. New Healthy Kitchen Starters. San Francisco: Bonnier Books, 2006. 143 p. ISBN 978-1-905825-01-1.
3. Cooks Library: Vegetarian. Bath: Parragon, 2003. 176 p. ISBN 0-75259-441-9.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Travel Guide [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011.] Pieejams: http://www.travelguide.com
2. Jobs offers in hotels [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011.] Pieejams: http://www.jobsinhotels.co.ak
3. City of hotels [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011.] Pieejams: http://www.city-of-hotels.com

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.