Kursa kods ValoP278

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author viesdoc.

Daina Grasmane

Dr. paed.

author vieslekt.

Andris Gaters

Mg. art.

Aizstātie kursi

Valo2039 [GVAL2039] Profesionālā angļu valoda II

ValoP093 [GVALP093] Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja. 2.semestra noslēgumā- ieskaite.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par angļu valodas lietojumu profesionālajā jomā. Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības terminoloģija, kas saistīta ar šīs nozares uzņēmumu saimniecisko darbību, klientu vajadzību izpēti un analīzi, starpkultūru komumikāciju utt.
Prasmes- iegūtās zināšanas studenti prot izmantot profesionālajā darbībā ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē. Komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanu, runāšanu, klausīšanos un rakstīšanu, prot izmantot, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentācijām. Prot izmantot dažādus izteicienus, uzņemot klientus, sniedzot viņiem precīzu informāciju par uzņēmuma pakalpojumiem, noskaidrojot klientu vajadzības, iesakot pakalpojumus, risinot problēmsituācijas.
Kompetence- pilnveidota profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, starpkultūru kompetence un kompetence apgūt svešvalodu, izmantojot IKT. Profesionālajā vidē mutvārdu un rakstveida lietišķo komunikāciju spēj veidot patstāvīgi un mērķtiecīgi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Klienti, viņu specifiskās vēlmes un vajadzības.
2 Ceļotāji ar īpašām vajadzībām un viesnīcu atbilstīgs aprīkojums.
3 Īpaši pakalpojumi biznesa ceļotājiem.
4 Ekoviesnīcas, to raksturojums un savdabība.
5 Nodarbinātība ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā.
6 Viesnīcu un ēdināšanas speciālistu izglītošanas iespējas LLU.
7 ERASMUS programma: studiju un prakses iespējas ārzemēs.
8 Studentu profesionālā prakse Latvijā un ES dalībvalstīs.
9 Dokumentu sagatavošana studijām vai praksēm ārzemēs.
10 Uzņēmumu reklāma tīmekļa vietnēs (WEB lapās).
11 Pasaules Tūrisma organizācija un tās darbība.
12 Tūrisma informācijas dienesti un to sniegtie pakalpojumi.
13 Kultūras daudzveidība dažādās valstīs un tās izpausmes.
14 Starpkultūru atšķirību izraisīto problēmu risināšana.
15 Studentu Power Point prezentācijas.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums vismaz 80% apjomā. Ieskaitīts patstāvīgais darbs - ir sagatavotas un sniegtas Power Point prezentācijas par tematiem, kas saistīti ar ēdināšanas vai viesnīcu uzņēmējdarbības nozari. Apgūta kursa programmā iekļautā nozares profesionālā terminoloģija, izpildīti visi programmā paredzētie rakstveida uzdevumi. Aktīva piedalīšanās nodarbībās. Nokārtota ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Baude A., Iglesias M. and Inesta A. Ready to Order: Work book. - Essex: Pearson Education Ltd. 2008. 79 p. ISBN 978 0 582 42956 7.
2. Pohl A. Test Your Professional English: Hotel and Catering. - Longman, 2002. 68 p. ISBN 0 582 45161.
3. Jones L. Welcome! English for the travel and tourism industry. - Cambridge: CUP, 2008. 126 p. ISBN 978-0-521-60659-2.
4. Ladousse G .P. Going Places: English for Work and Travel: Study Book 1. Macmillan Heinemann, 1998. 127 p. ISBN 0 435 24040 4.

Papildliteratūra

1. Fish and Seafood. Bath: Parragon. 2003. 176 p. ISBN 0-75258-756-0.
2. Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds Daugava, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
3. Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 124 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Viesnīcu rezervēšana tiešsaitē. [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011] Pieejams: http://www.booking.com
2. The Professional Development Institute PDI Harvard University Global System. Profesionālās attīstības institūts. [tiešsaite]. [skatīts 15.09.2011] Pieejams: http://www.businessreview.com
3. Season Workers website. Sezonas un vasaras darbi. [tiešsaite]. [skatīts 15.09.2011] Pieejams: http://www.seasonworkers.com

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.