Kursa kods ValoP277

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

author viesdoc.

Daina Grasmane

Dr. paed.

author vieslekt.

Andris Gaters

Mg. art.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja. 1.semestra noslēgumā - ieskaite.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par angļu valodas lietojumu profesionālajā jomā. Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības terminoloģija, kas saistīta ar šīs nozares uzņēmumu saimniecisko darbību, klientu vajadzību izpēti un analīzi, starpkultūru komumikāciju utt.
Prasmes- iegūtās zināšanas studenti prot izmantot profesionālajā darbībā ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē. Komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanu, runāšanu, klausīšanos un rakstīšanu, prot izmantot, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentācijām. Prot izmantot dažādus izteicienus, uzņemot klientus, sniedzot viņiem precīzu informāciju par uzņēmuma pakalpojumiem, noskaidrojot klientu vajadzības, iesakot pakalpojumus, risinot problēmsituācijas.
Kompetence- pilnveidota profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, starpkultūru kompetence un kompetence apgūt svešvalodu, izmantojot IKT. Profesionālajā vidē mutvārdu un rakstveida lietišķo komunikāciju spēj veidot patstāvīgi un mērķtiecīgi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Naktsmītnes, to veidi un raksturojums.
2 Klientu sagaidīšana. Uzziņu dienesta pakalpojumi
3 Viesnīcas galvenie dienesti, to funkcijas, aprīkojums, inventārs.
4 Viesnīcu pakalpojumi un to daudzveidība.
5 Viesnīcas numuru veidi.
6 Viesnīcu klasifikācija un dažādu kategoriju viesnīcu salīdzinājums.
7 Viesnīcas personāla struktūra un funkcijas.
8 Tūroperatora pārstāvju darbība.
9 Viesnīcas viesu iedalījums kategorijās
10 Viesu uzņemšana un reģistrēšana.
11 Problēmsituācijas viesnīcā un to risināšana.
12 Viesu Izrakstīšanās procedūra.
13 Viesnīcas meklēšana un numura rezervēšana tiešsaistē.
14 Atpūtas iespējas viesnīcā.
15 Viesnīcas dažādu veidlapu aizpildīšana.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums vismaz 80% apjomā. Ir sagatavota un sniegta Power Point prezentācija par tematu kas saistīts ar ēdināšanas vai viesnīcu uzņēmējdarbības nozari. Apgūta kursa programmā iekļautā nozares profesionālā terminoloģija, izpildīti visi programmā paredzētie mājasdarbi. Aktīva piedalīšanās nodarbībās.
Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Baude A., Iglesias M. and Inesta A. Ready to Order: Work book. - Essex: Pearson Education Ltd. 2008. 79 p. ISBN 978 0 582 42956 7.
2. Pohl A. Test Your Professional English: Hotel and Catering. - Longman, 2002. 68 p. ISBN 0 582 45161 2.
3. Jones L. Welcome! English for the Travel and Tourism industry. - Cambridge: CUP, 2008. 126 p. ISBN 978-0-521-60659-2.
4. Ladousse G .P. Going Places: English for Work and Travel: Study Book 1. - Macmillan Heinemann, 1998. 127 p. ISBN 0 435 24040 4.

Papildliteratūra

1. Bailey A. English for International Tourism: Intermediate Teacher Book. - Essex: Pearson Education Ltd., 2009. 88 p. ISBN 978 0 582 47982 1.
2. Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
3. Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford University Press, 2009. 124 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Viesnīcu rezervēšana tiešsaitē. [tiešsaiste]. [skatīts 15.09.2011] Pieejams: http://www.booking.com
2. The Professional Development Institute PDI Harvard University Global System. Profesionālās attīstības institūts. [tiešsaite]. [skatīts 15.09.2011] Pieejams: http://www.businessreview.com
3. Season Workers website. Sezonas un vasaras darbi. [tiešsaite]. [skatīts 15.09.2011] Pieejams: http://www.seasonworkers.com

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.