Kursa kods ValoP276

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda IV

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem vācu valodā. Tas ir vērsts uz profesionālās terminoloģijas apguvi, kas saistīta ar ēdināšanas uzņēmumu, viesnīcu un tūrisma firmu saimnieciskās darbības raksturojumu, klientu vajadzību izpēti un analīzi. Studējošie iegūst profesionālās svešvalodas komunikatīvo kompetenci un starpkultūru kompetenci. Kursa noslēgumā-akumulējošais eksāmens.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tūrisma veidi: nišas tūrisms un masu tūrisms.
2 Dabas tūrisms un tā veidi.
3 Kultūras tūrisms un tā veidi.
4 Lauku tūrisms un tā attīstības iespējas.
5 Izglītojošais tūrisms un tā iespējas. Medicīnas tūrisma nākotne Latvijā.
6 Biznesa tūrisms un tā priekšrocības.
7 Gastronomiskais tūrisms, tā pieejamība.
8 Ātrās ēdināšanas ekspansija pasaulē.
9 Mūsdienu veselīgā virtuve. Jaunie attīstības virzieni ēdināšanā.
10 Veselīgas uzkodas un to pagatavošana.
11 Zivis un jūras veltes kā veselīgs uzturs.
12 Francijas virtuves oriģinalitāte.
13 Parīze - gardēžu paradīze.
14 Ķīniešu tradicionālā virtuve, tās specifika.
15 Indiešu virtuve un tās popularitāte.
16 Indiešu virtuve un tās popularitāte.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana, 10 000 zīmes, PPoint prezentācija:). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs: 1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes); 2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu; 3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Ebermann, R. Lehrbuch Lebensmittelchemie und Ernährung. Springer-Verlaag KG. 2008. 600 Seiten, ISBN-10:3-211-48649-6.
2. Krämer, J. Lebensmittel-Mikrobiologie. 5. Aufl. Verlag Utb GmbH. 2007. 406 Seiten, ISBN-10:3-8252-1421-4.
3. Kurzhals, H.-A. Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln. Lebensmitteltechnologie in der Praxis, Band 1. Behrs Verlag. 2007. 200 Seiten, ISBN-10:3-89947-357-4.
4. Burchard, J.-E. Die Vereinbarkeit der europäischen Vorschriften zur Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel mit dem Welthandelsrecht. Rechtsfragen der Globalisierung (RFG), Band 14. 1. Aufl.Verlag Duncher&Humlot GmbH. 2007. 459 Seiten, ISBN-10:3.

Papildliteratūra

1. Bogenreiter, M. Der Konsum biologischer Lebensmittel in Österreich. Einfluss sozioökonomischer Faktoren. VDM Verlag. 2009. 128 Seiten, ISBN-10:3-639-14596-8.
2. Elmadfa, I., Fritzsche, D.: Unsere Lebensmittel. Tabellen mit Vitaminen und Mineralstoffen, essentiellen Fettsäuren, Kalorien, Eiweißs, Fett und Kohlenhydraten. Ulmer Eugen Verlag, 2005. 208 Seiten, ISBN-10:3-8001-4648-7.
3. Ternes, W., Tunger, L. Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie. 4. Aufl. Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 2007. 2134 Seiten, ISBN-10:3-8047-2275-X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie. : lwt ; internat. Zeitschr. für Chemie, Biochemie, Mikrobiologie u. Technologie d. Lebensmittelverarbeitung ; offiz. Organ d. Schweizerischen Gesellschaft für Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie = Food science and technology = Science et technologie alimentaire / Agrikulturchemisches Institut, Eidgenössische Technische Hochschule. Schweizerische Gesellschaft für Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie. - Küssnacht : Forster [1.]1967; 2.1973 - ISSN 0023-6438.
2. Ernährungs-Umschau : Praxis & Forschung. Organ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), des Verbandes der Diätassistenten, Deutscher Bundesverband e.V. (VDD), der Gütegemeinschaft Diät und Vollkost e.V. (GDV), des Verbandes der Oecotrophologen e.V. (VDOE), des Bundesverbandes Deutscher Ernährungsmediziner e.V. (BDEM). - Sulzbach, Ts. : Umschau-Zeitschr.-Verl. 1.1954,1(Juni)-4; 2.1955 - ISSN: 0174-0008, 0014-021X, 0340-2341.
3. Wissenschaftsmanagement: Zeitschrift für Innovation. - Bonn : Lemmens Verlags- &Mediengesellschaft. 1.1995 -.ISSN: 0947-9546. www.wissenschaftsmanagement-online.de

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.