Kursa kods ValoP275

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP273, Profesionālā vācu valoda I

ValoP274, Profesionālā vācu valoda II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem vācu valodā. Tas ir vērsts uz profesionālās terminoloģijas apguvi, kas saistīta ar ēdināšanas uzņēmumu, viesnīcu un tūrisma firmu saimnieciskās darbības raksturojumu, klientu vajadzību izpēti un analīzi. Studējošie iegūst profesionālās svešvalodas komunikatīvo kompetenci un starpkultūru kompetenci. Kursa noslēgumā- ieskaite.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju.
(Kontroldarbs Nr. 1);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tūristu grupu vadītāji un viņu pienākumi.
2 Tūrisma objektu un atrakciju veidi.
3 Ikgadējais ''Riga Food'' starptautiskais festivāls.
4 Ēdināšanas uzņēmumu veidi un darbības raksturojums.
5 Restorānu klasifikācija un Michelin zvaigznes.
6 Restorānu personāls un pienākumu veikšana.
7 Restorānu aprīkojums, inventārs un ierīces.
8 Galda kultūra un viesu apkalpošana.
9 Ēdienkaršu veidošanas un sastādīšanas pamatprincipi.
10 Ēdienkaršu specifiskie veidi.
11 Ēdināšanas biznesa uzsākšana un biznesa plāns.
12 Privātā biznesa uzsākšana.
13 Ēdiena pasūtīšanas pakalpojumi internetā.
14 Dzeramnaudas došanas tradīcijas dažādās valstīs- kultūras un ētikas aspektu ievērošana.
15 Studentu Power Point prezentācijas.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Ebermann, R. Lehrbuch Lebensmittelchemie und Ernährung. Springer-Verlaag KG. 2008. 600 Seiten, ISBN-10:3-211-48649-6.
2. Krämer, J. Lebensmittel-Mikrobiologie. 5. Aufl. Verlag Utb GmbH. 2007. 406 Seiten, ISBN-10:3-8252-1421-4.
3. Kurzhals, H.-A. Kühlen und Gefrieren von Lebensmitteln. Lebensmitteltechnologie in der Praxis, Band 1. Behrs Verlag. 2007. 200 Seiten, ISBN-10:3-89947-357-4.
4. Burchard, J.-E. Die Vereinbarkeit der europäischen Vorschriften zur Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel mit dem Welthandelsrecht. Rechtsfragen der Globalisierung (RFG), Band 14. 1. Aufl.Verlag Duncher&Humlot GmbH. 2007. 459 Seiten, ISBN-10:3.

Papildliteratūra

1. Bogenreiter, M. Der Konsum biologischer Lebensmittel in Österreich. Einfluss sozioökonomischer Faktoren. VDM Verlag. 2009. 128 Seiten, ISBN-10:3-639-14596-8.
2. Elmadfa, I., Fritzsche, D.: Unsere Lebensmittel. Tabellen mit Vitaminen und Mineralstoffen, essentiellen Fettsäuren, Kalorien, Eiweißs, Fett und Kohlenhydraten. Ulmer Eugen Verlag, 2005. 208 Seiten, ISBN-10:3-8001-4648-7.
3. Ternes, W., Tunger, L. Lexikon der Lebensmittel und der Lebensmittelchemie. 4. Aufl. Stuttgart : Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft. 2007. 2134 Seiten, ISBN-10:3-8047-2275-X.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie. : lwt ; internat. Zeitschr. für Chemie, Biochemie, Mikrobiologie u. Technologie d. Lebensmittelverarbeitung ; offiz. Organ d. Schweizerischen Gesellschaft für Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie = Food science and technology = Science et technologie alimentaire / Agrikulturchemisches Institut, Eidgenössische Technische Hochschule. Schweizerische Gesellschaft für Lebensmittel-Wissenschaft und -Technologie. - Küssnacht : Forster [1.]1967; 2.1973 - ISSN 0023-6438.
2. Ernährungs-Umschau : Praxis & Forschung. Organ der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE), des Verbandes der Diätassistenten, Deutscher Bundesverband e.V. (VDD), der Gütegemeinschaft Diät und Vollkost e.V. (GDV), des Verbandes der Oecotrophologen e.V. (VDOE), des Bundesverbandes Deutscher Ernährungsmediziner e.V. (BDEM). - Sulzbach, Ts. : Umschau-Zeitschr.-Verl. 1.1954,1(Juni)-4; 2.1955 - ISSN: 0174-0008, 0014-021X, 0340-2341.
3. Wissenschaftsmanagement: Zeitschrift für Innovation. - Bonn : Lemmens Verlags- &Mediengesellschaft. 1.1995 -.ISSN: 0947-9546. www.wissenschaftsmanagement-online.de

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.