Kursa kods ValoP274

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP273, Profesionālā vācu valoda I

Aizstātais kurss

Valo2043 [GVAL2043] Profesionālā vācu valoda II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem vācu valodā. Tas ir vērsts uz profesionālās terminoloģijas apguvi, kas saistīta ar ēdināšanas uzņēmumu, viesnīcu un tūrisma firmu saimnieciskās darbības raksturojumu, klientu vajadzību izpēti un analīzi. Studējošie iegūst profesionālās svešvalodas komunikatīvo kompetenci un starpkultūru kompetenci. Kursa noslēgumā - ieskaite.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti ir apguvuši ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā (Kontroldarbs I, II)
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Klienti, viņu specifiskās vēlmes un vajadzības.
2 Ceļotāji ar īpašām vajadzībām un viesnīcu atbilstīgs aprīkojums.
3 Īpaši pakalpojumi biznesa ceļotājiem.
4 Ekoviesnīcas, to raksturojums un savdabība.
5 Nodarbinātība ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbībā.
6 Viesnīcu un ēdināšanas speciālistu izglītošanas iespējas LLU.
7 ERASMUS programma: studiju un prakses iespējas ārzemēs.
8 Studentu profesionālā prakse Latvijā un ES dalībvalstīs.
9 Dokumentu sagatavošana studijām vai praksēm ārzemēs.
10 Uzņēmumu reklāma tīmekļa vietnēs (WEB lapās).
11 Pasaules Tūrisma organizācija un tās darbība.
12 Tūrisma informācijas dienesti un to sniegtie pakalpojumi.
13 Kultūras daudzveidība dažādās valstīs un tās izpausmes.
14 Starpkultūru atšķirību izraisīto problēmu risināšana.
15 Studentu Power Point prezentācijas.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
• Terminoloģijas tests,
• Individuālā darba prezentācija.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~15 000 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. 2 pārbaudes darbi par terminoloģiju.
2. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts profesionālais teksts – 15 000 rakstu zīmes. Rakstveidā sagatavots kopsavilkums, 20 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski atsevišķu teksta daļu tulkojums, ~ 8 minūšu gara prezentācija.
3. Pāru un grupu darba prezentācija saistībā ar nodarbības tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem. Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Pamatliteratūra

1. Freyer, W. Tourismus. Lehr- und Handbücher zu Tourismus, Verkehr und Freizeit. 1. Aufl. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 2010. 578 Seiten, ISBN-10:3-486-59673-X.
2. Lüttich, H. Hotellerie in Deutschland. 1. Aufl. Verlag Books on Demand. 2008. 196 Seiten, ISBN-10:3-8370-4012-7.
3. Brunner-Sperdin, A. Erlebnisprodukte in Hotellerie und Tourismus. Management und Wirtschaft Studien, Band 67. 1.Aufl. Erich Schmidt Verlag. 2008. 199 Seiten, ISBN-10:3-503-11006-2.
4. Glinsky, M. Dienstleistungsqualität als strategischer Einflussfaktor auf den Erfolg einer Hotelunternehmung. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2007. 108 Seiten, ISBN-10:3-638-70982-5.

Papildliteratūra

1. Unterberger, S. Strategien für eine nachhaltige(re) Tourismusentwicklung im Alpenraum. 1. Aufl. VDM Verlag. 2010. 152 Seiten, ISBN-10:3-639-26765-6.
2. Grander, P. Nachhaltige Tourismusentwicklung in Tirol im Hinblick auf kulturelle Identität und Gastfreundschaft. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2010. 108 Seiten, ISBN-10:3-640-77931-2.
3. Klöckner, M. Vom sanften Tourismus zur nachhaltigen Tourismusentwicklung - ein Überblick. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2007. 52 Seiten, ISBN-10:3-638-81973-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Hotel&Technik. Das Magazin fuer Hoteliers, Planer und Investoren. [tiešsaiste] www.hotel-und-technik.de 14.09.2011
2. FIZZZ - das Fachmagazin fuer die Trend- und Szenen-Gastronomie. [tiešsaiste] www.fizzz.de 14.09.2011
3. Top Hotel. Fachzeitschrift fuer das Hotelmanagement. [tiešsaiste] www.tophotel.de 14.09.2011

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.