Kursa kods ValoP273

Kredītpunkti 1.50

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā60

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ina Gode

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem vācu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Vācu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja. 1.semestra noslēgumā- ieskaite.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus ar profesionālās nozares saistītu terminoloģiju.
(Kontroldarbs Nr. 1);
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēles, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Naktsmītnes, to veidi un raksturojums.
2 Klientu sagaidīšana. Uzziņu dienesta pakalpojumi
3 Viesnīcas galvenie dienesti, to funkcijas, aprīkojums, inventārs.
4 Viesnīcu pakalpojumi un to daudzveidība.
5 Viesnīcas numuru veidi.
6 Viesnīcu klasifikācija un dažādu kategoriju viesnīcu salīdzinājums.
7 Viesnīcas personāla struktūra un funkcijas.
8 Tūroperatora pārstāvju darbība.
9 Viesnīcas viesu iedalījums kategorijās
10 Viesu uzņemšana un reģistrēšana.
11 Problēmsituācijas viesnīcā un to risināšana.
12 Viesu Izrakstīšanās procedūra.
13 Viesnīcas meklēšana un numura rezervēšana tiešsaistē.
14 Atpūtas iespējas viesnīcā.
15 Viesnīcas dažādu veidlapu aizpildīšana.
16 Studentu Power Point prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~15 000 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. 2 pārbaudes darbi par terminoloģiju.
2. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts profesionālais teksts – 15 000 rakstu zīmes. Rakstveidā sagatavots kopsavilkums, 20 terminu tulkojums, 20 terminu skaidrojums; mutiski atsevišķu teksta daļu tulkojums, ~ 8 minūšu gara prezentācija.
3. Pāru un grupu darba prezentācija saistībā ar nodarbības tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (40%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Freyer, W. Tourismus. Lehr- und Handbücher zu Tourismus, Verkehr und Freizeit. 1. Aufl. Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 2010. 578 Seiten, ISBN-10:3-486-59673-X.
2. Lüttich, H. Hotellerie in Deutschland. 1. Aufl. Verlag Books on Demand. 2008. 196 Seiten, ISBN-10:3-8370-4012-7.
3. Brunner-Sperdin, A. Erlebnisprodukte in Hotellerie und Tourismus. Management und Wirtschaft Studien, Band 67. 1.Aufl. Erich Schmidt Verlag. 2008. 199 Seiten, ISBN-10:3-503-11006-2.
4. Glinsky, M. Dienstleistungsqualität als strategischer Einflussfaktor auf den Erfolg einer Hotelunternehmung. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2007. 108 Seiten, ISBN-10:3-638-70982-5.

Papildliteratūra

1. Unterberger, S. Strategien für eine nachhaltige(re) Tourismusentwicklung im Alpenraum. 1. Aufl. VDM Verlag. 2010. 152 Seiten, ISBN-10:3-639-26765-6.
2. Grander, P. Nachhaltige Tourismusentwicklung in Tirol im Hinblick auf kulturelle Identität und Gastfreundschaft. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2010. 108 Seiten, ISBN-10:3-640-77931-2.
3. Klöckner, M. Vom sanften Tourismus zur nachhaltigen Tourismusentwicklung - ein Überblick. 1. Aufl. GRIN Verlag. 2007. 52 Seiten, ISBN-10:3-638-81973-6.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Hotel&Technik. Das Magazin fuer Hoteliers, Planer und Investoren. [tiešsaiste] www.hotel-und-technik.de 14.09.2011
2. FIZZZ - das Fachmagazin fuer die Trend- und Szenen-Gastronomie. [tiešsaiste] www.fizzz.de 14.09.2011
3. Top Hotel. Fachzeitschrift fuer das Hotelmanagement. [tiešsaiste] www.tophotel.de 14.09.2011

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" obligātajā daļā.