Kursa kods ValoP270

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author doc.

Larisa Turuševa

Dr. paed.

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Aizstātais kurss

ValoP273 [GVALP273] Profesionālā vācu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz vācu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem, speciālistiem, kā arī akadēmiskā vidē. Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes vācu valodā dažādos veidos un līmeņos, akcentējot ar socioloģiju, sabiedrību, sociālajiem institūtiem, socioloģisko pētījumu virzieniem un sociāliem jautājumiem saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – nozares terminoloģija: ar socioloģiju, sabiedrību, sociālajiem institūtiem, socioloģiskajiem pētījumiem saistīta terminoloģija, sistematizētā un konceptualizētā profesionālā informācija vācu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā un akadēmiskajā vidē.
• prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju vācu valodā dažādās komunikatīvās situācijās. Spēj atrast sev nepieciešamo informāciju vācu valodā internetā, strukturēt, klasificēt to, strādāt ar terminu un nozaru vārdnīcām.
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā un profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kurss „Profesionālā vācu valoda”. Profesionālā, akadēmiskā, lietišķā un vispārīgā vācu valoda.
2 Socioloģija kā zinātne un sabiedrības zinātniska izpēte. Prezentācijas sagatavošana vācu valodā.
3 Sabiedrības attīstība. Sabiedrības attīstības fāzes un sabiedrības pamattipi. Socioloģijā lietotā terminoloģija.
4 Kultūra un sabiedrība. Kultūras jēdziena izpratne. Kultūras pamatelementi.
5 Kultūru konflikts. Kultūršoks. Kultūra un identitāte. Personas identitāte.
6 Kontroldarbs Nr 1. Sociālā struktūra. Sociālās struktūras galvenie elementi. Socializācija.
7 Sociālais statuss. Sociālā loma. Sociālā statusa veidi. Sociālo lomu tīkli.
8 Sociālā nevienlīdzība. Sociālās nevienlīdzības izpausmes formas. Jēdzieni, to skaidrojumi un izpratne.
9 Sociālā uzvedība, tās būtība. Kolektīvā uzvedība, tās veidi. Sabiedriskā doma, tās funkcijas.
10 Noziegums un tiesiskais taisnīgums. Terminiem raksturīgie vārddarināšanas modeļi.
11 Kontroldarbs Nr. 2. Nācija, tās tapšanas vēsturiskās stadijas.
12 Personīgas un sociālas problēmas. Sociālo problēmu klasifikācija.
13 Sociālie institūti, to būtība. Sociālo institūtu iedalījums un struktūra.
14 Ģimene un laulība kā sociālie institūti, šo jēdzienu izpratne socioloģijā.
15 Reliģija kā sociāls institūts. Reliģija, tās funkcijas un izpratne socioloģijā.
16 Sabiedriskās domas pētniecība. Socioloģisko pētījumu metodes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izpildīti mājas darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti semestra individuālie darbi, kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā nodarbību skaita.

Pamatliteratūra

1.Hehemann E. Frauengesellschaften in Deutschland - von der privaten Feier bis zum Berufsverband. 1. Aufl. Verlag Aviva,2010. 512 S. ISBN-10: 3-932338-40-5.
2.Fuchs-Heinritz W. Biografische Forschung. Hagener Studientexte zur Soziologie. Eine Einführung in Praxis und Methoden. 4. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften,2009. 402 S. ISBN-10:3-531-16702-2.
3.Carina T. Kulturvielfalt in einem mittelständischen Unternehmen. 1. Aufl. VDM Verlag, 2008 152 S. ISBN-10: 3-639-09255-4.
4.Raasch D. Soziale Verantwortung für Unternehmen - Erfolgsfaktor im Wettbewerb. 1. Aufl. GRIN Verlag,2008. 64 S. ISBN-10: 3-638-92131-X.

Papildliteratūra

1.Chasse K.A. Unterschichten in Deutschland. Pädagogik und Gesellschaft. Band 1., 1. Aufl. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. 210 S. ISBN-10:3-531-16183-0.
2.Plassmann E., Umlauf K., Seefeldt J., Rösch H. Bibliotheken und Informationsgesellschaft in Deutschland. Eine Einführung. 2. Aufl. Verlag Harrassowitz Verlag, 2011 332 S. ISBN-10:3-447-06474-9.
3.Aberkane C. Multiethnische Sozialgruppen. Eine Betrachtung an Schulen in Düsseldorfer Stadtgebiet aus gruppenpsychologischer Perspektive. 1. Aufl. Südwestdeutscher Verlag,2009. ISBN-10: 3-8381-0561-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Zeitschrift für Frauenforschung&Geschlechterstudien (ZfF&G). ISBN: 389370375.
2.Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie (KZfSS). ISBN: 3531173375.
3.Soziale Welt (WozW). ISBN: 3-7609-0412-2.

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" obligātajā daļā.