Kursa kods ValoP269

Kredītpunkti 1

Profesionālā vācu valoda IV

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums26.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP249, Profesionālā vācu valoda I

ValoP265, Profesionālā vācu valoda II

ValoP266, Profesionālā vācu valoda III

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – nozares terminoloģija: ar arhitektūru, inženierzinībām un būvniecību saistīta profesionālā informācija vācu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
• prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, semināros, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (piem. lietišķā sarakste, telefonsaruna, darba intervija, dokumentācija u.c.). Spēj atrast nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, atlasīt, strukturēt, klasificēt un analizēt to, izmantot nozares terminu vārdnīcas.
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, kas ļauj lietot svešvalodu atbilstoši komunikatīvajai situācijai: profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ēku tehniskais aprīkojums. Siltumizolācija.
2 Elektriķa darbi.
3 Sienas kontakti. Izolācija
4 Apgaismojums
5 Ūdensapgāde.
6 Ūdensvada armatūra. Cauruļvadi un cauruļu savienojumi.
7 Kanalizācija, notekūdeņu novadīšana.
8 Lietusūdens novadīšana. Ūdens izolācija.
9 Ēku tehniskais aprīkojums. Jumta segumi, hidroizolācija.
10 Enerģija
11 Alternatīvās enerģijas izmantošana būvniecībā
12 Darba drošība
13 Darba drošības noteikumi, instrukcijas
14 Prezentācijas izveidošanas pamatprincipi.
15 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši nodarbību tematikai studenti regulāri izpilda uzdevumus, kas ietver darbu ar tekstiem, vārdnīcu, raksta kopsavilkumus, anotācijas, lietišķās vēstules. Ir paredzēti 3 ieskaites darbi. Individuālā darba aizstāvēšana. Prezentācija. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Pregartner T. Bemessung von Befestigungen in Beton. Bauingenieur-Praxis. Einführung mit Beispielen. 1. Aufl. Verlag:Ernst W. + Sohn Verlag, 2009. 365 S. ISBN-10:3-433-02930-X.
2. Stracke M., Kindmann R. Verbindungen im Stahl- und Verbundbau. Bauingenieur-Praxis. 2. Aufl. Verlag: Ernst W. + Sohn Verlag, 2009. 446 S. ISBN-10:3-433-02916-4.
3. Thieme D. Einführung in die Finite Elemente Methode für Bauingenieure. Mit 53 Berechnungsbeispielen. 3. Aufl. Verlag: Shaker Verlag, 2008. 222 S. ISBN-10:3-8322-6919-3.
4. Henning W. Studienführer Bauingenieurwesen. Berufswahl und Studium (BS). Ein Abriss zu Studium und Beruf für konstruktive Zeitgenossen. 2. Aufl. Verlag: Lexika Verlag, 2008. 168 S. ISBN-10:3-89694-442-8.

Papildliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag, 2006. 981 S. ISBN-10:3-7910-2547-3. Nav LLU FB.
2. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. Frankfurt, 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landeskultur-Magazin ISSN: 0044-300X.
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes. ISSN 0340-840X.
3. Stadtplanung-Raumplanung ISSN: 0176-7534.

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF nepilna laika studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.