Kursa kods ValoP254

Kredītpunkti 4

Profesionālā angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā160

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar informāciju tehnoloģijās saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju, tehnisko un profesionālo tekstu tulkošanu, saīsinājumu izmantošanu, prezentāciju veidošanu, akadēmisko plaģiātu. Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
tērzēšana, mobilie telefoni, datu glabāšana, roboti, gudrās mājas, tīmekļa lapas (Pārbaudes darbs);
videospēles, hakeri, programmēšana (Noslēguma pārbaudes darbs).
Prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, profesionālo tekstu analīzei, mutvārdu prezentācijām, komandas darbam.
Kompetence – informatīvā, komunikatīvā, profesionālā.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, tulkojumos, akadēmiskajā rakstīšanā, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tērzēšana: terminoloģija. Tērzētavas analīze: viedokļu izteikšana. Efektīva komunikācija.4h
2. Mobilie tālruņi: teksta analīze. Mobilā tālruņa izvēle: argumenti par/pret. Klientu apkalpošana.4h
3. Mobilie tālruņi: aprakstošā spēle. Gramatikas prasmju attīstīšana: jautājumu veidošana. Lietišķās komunikācijas elementi.4h
4. Datu glabāšana: terminoloģija. Teksta tulkošana.4h
5. Roboti. Gudrās mājas: grupu diskusijas. Intervijas.4h
6. Humanoīdu roboti. Akadēmisko eseju rakstīšana: analītisks veids.4h
7. Tīmekļa dizains: glosārijs. Tīmekļa lapas novērtēšana: analīze, diskusija pāros, viedokļu izteikšana. Korporatīvā kultūra.4h
8. Pārbaudes darbs (runāšana, lasīšana, terminoloģija, klausīšanās).
9. Video spēles. Prezentācijas pa pāriem. Marketings.4h
10. Hakeri. Akadēmisko eseju rakstīšana: argumentatīvs veids.4h
11. Programmēšana: teksta analīze, terminoloģija. Teksta tulkošana.4h
12. Vārdu veidošana: gramatika, vārdkopu veidošana. Skaļa lasīšana: izruna, intonācija. Korporatīvā atbildība.4h
13. Akadēmiskā rakstīšana: situācijas, problēmas, pārmaiņu aprakstīšana.4h
14. Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija.4h
15. Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija.4h
16. Starptautiskā uzņēmējdarbība: pieklājība, starpkultūru komunikācijas prasmes. Noslēguma pārbaudes darbs (lasīšana, klausīšanās, terminoloģija, runāšana).4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtēšanas veids: eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums.
Noslēguma pārbaudes darba (Eksāmena) uzdevumu veido:
• terminu tests,
• lasīšanas uzdevumi,
• klausīšanās uzdevumi,
• mutiskais jautājums.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
Sekmīgi uzrakstīts pārbaudes darbs, izstrādāti semestra grupu un individuālie darbi (eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze, mājas lasīšana 10 A4 lappuses). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi un uzdevumi:
• Individuālie patstāvīgie darbi ir eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze. Individuālo patstāvīgo darbu mērķis ir attīstīt studentu prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai un profesionālo tekstu analīzei, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietoto terminoloģiju un saīsinājumiem, tehnisko un profesionālo tekstu tulkošanu un akadēmisko plaģiātu.
• Grupu darba prezentācijas ir komandas darba rezultāts. Atkarībā no uzdevuma prezentācijas var tikt sagatavotas auditorijā vai mājās. Grupu darba prezentāciju mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, mutvārdu prezentācijām, komandas darbam; informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju un prezentāciju veidošanu.
• Mājas lasīšana (10 A4 lappuses) ir patstāvīgi izvēlēts profesionāls teksts par ar studiju jomu saistītu tēmu. Mājas lasīšanas analīze iekļauj prezentāciju ar īsu teksta izklāstu, teksta analīzi un atbildes uz jautājumiem. Mājas lasīšanas mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, profesionālo tekstu analīzei un mutvārdu prezentācijām, kā arī informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci; novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju, prezentāciju veidošanu, akadēmisko plaģiātu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvs vērtējums: pārbaudes darbi (15%) + grupu darba prezentācijas (20%) + individuālie darbi (40%) + mājas lasīšanas analīze (5%) + eksāmens (20%)

Pamatliteratūra

1.Olejniczak M. English for Information Technology. Pearson Longman, 2011. 79 p. ISBN: 9781408269961
2.Hill D. English for Information Technology: Level 2. Pearson Education ESL, 2013. 80 p. ISBN: 9781408269909
3.Ricca-McCarthy T., Duckworth, M. English for Telecoms and Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2009. 95 p. ISBN: 9780194569590
4.Davies P.A. Oxford Bookworms Library Factfiles Stage 3: Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2008. 72 p. ISBN: 9780194233927

Papildliteratūra

1.Esteras S.R. Infotech: English for computer users. 4th Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 168 p. ISBN: 9780521702997
2.Esteras S.R., Fabre E.M. Professional English in Use: intermediate to advanced: ICT. For Computers and the Internet. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. 118 p. ISBN: 9780521685436
3.McNair A., Smallwood F.G.I. Language for Study: Level 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 186 p. ISBN 9781107681101

Periodika un citi informācijas avoti

1.Downing D. et al. Dictionary of Computer and Internet Terms. Barron's Educational Series, Inc., 2012. 592 p. ISBN: 9780764147555
2.How Stuff Works [Tiešsaiste] [Skatīts 14.01.2016.] Pieejams: http://www.howstuffworks.com/
3.English for Information Technology [Tiešsaiste] [Skatīts 14.01.2016.] Pieejams: http://www.english4it.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts ITF studiju programmas "Profesionālā angļu valoda " obligātajā daļā.