Kursa kods ValoP253

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Olga Čivžele

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss paredz profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli profesionālās kvalifikācijas pilnveidei un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem. Programma paredz pilnveidot studentu prasmes dažādos komunikāciju veidos un līmeņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
datora sastāvdaļas, datorzinātnes attīstības vēsture, datoru veidi (Pārbaudes darbs); tekstapstrāde, e-komercija, kiberdrošība (Noslēguma pārbaudes darbs). Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – esejā, tulkojumos, akadēmiskajā rakstīšanā, mutiski – piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadnodarbība: kursa prasību skaidrošana, studentu līmeņa pārbaude.
2. Akadēmiskā rakstīšana: galvenie principi, formāls un neformāls stils. Datoru pionieri: lasīšana.
3. Datoru sastāvdaļas: terminoloģija, grupu diskusija, viedokļu izteikšana.
4. Dzīvošana digitālajā laikmetā: terminoloģija, teksta analīze. Komiksu veidošana: ideju izteikšana; pareizrakstības un interpunkcijas likumi.
5. Akadēmiskā rakstīšana: akadēmisko darbu struktūra, piemēru analīze. Komiksu analīze un diskusijas.
6. Lieldatori, personālie datori, serveri un darba stacijas: terminoloģija, teksta analīze, galveno atšķirību apspriešana.
7. Klēpjdatori, piezīmju datori, plaukstdatori, rokas ierīces: terminoloģija, teksta analīze, galveno atšķirību apspriešana.
8. Dažādu datoru veidu analīze: viedokļu izteikšana, salīdzināšana, grupu diskusija.
9. Pārbaudes darbs (lasīšana, terminoloģija, klausīšanās).
10. Kā uzrakstīt akadēmisko eseju: eseju veidi, struktūra, praktiskie vingrinājumi. Akadēmiskā eseja (Datoru ģēniji).
11. Tekstapstrāde: terminoloģija, teksta analīze, diskusija, sudoku.
12. Teksta tulkošana, kļūdu analīze.
13. E-komercija: terminoloģija, skaļa lasīšana, aprakstoša spēle.
14. Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija.
15. Individuālā darba rezultātu prezentācija un diskusija.
16. Noslēguma pārbaudes darbs (lasīšana, klausīšanās, terminoloģija, runāšana).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtēšanas veids: ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, izstrādāti semestra grupu un individuālie darbi (eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze, mājas lasīšana 10 A4 lappuses). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi un uzdevumi: •Individuālie patstāvīgie darbi ir eseja, profesionālo tekstu tulkošana un analīze. Individuālo patstāvīgo darbu mērķis ir attīstīt studentu prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai un profesionālo tekstu analīzei, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietoto terminoloģiju un saīsinājumiem, tehnisko un profesionālo tekstu tulkošanu un akadēmisko plaģiātu. •Grupu darba prezentācijas ir komandas darba rezultāts. Atkarībā no uzdevuma prezentācijas var tikt sagatavotas auditorijā vai mājās. Grupu darba prezentāciju mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, mutvārdu prezentācijām, komandas darbam; informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci, kā arī novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju un prezentāciju veidošanu. • Mājas lasīšana (10 A4 lappuses) ir patstāvīgi izvēlēts profesionāls teksts par ar studiju jomu saistītu tēmu. Mājas lasīšanas analīze iekļauj prezentāciju ar īsu teksta izklāstu, teksta analīzi un atbildes uz jautājumiem. Mājas lasīšanas mērķis ir attīstīt prasmes svešvalodas izmantošanā informācijas meklēšanai, profesionālo tekstu analīzei un mutvārdu prezentācijām, kā arī informatīvo, komunikatīvo un profesionālo kompetenci; novērtēt zināšanas par datorzinātnē lietotu terminoloģiju, prezentāciju veidošanu, akadēmisko plaģiātu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvs vērtējums: pārbaudes darbi (45%) + grupu darba prezentācijas (20%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšanas analīze (15%)

Pamatliteratūra

1.Olejniczak M. English for Information Technology. Pearson Longman, 2011. 79 p. ISBN: 9781408269961
2.Hill D. English for Information Technology: Level 2. Pearson Education ESL, 2013. 80 p. ISBN: 9781408269909
3.Ricca-McCarthy T., Duckworth, M. English for Telecoms and Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2009. 95 p. ISBN: 9780194569590
4.Davies P.A. Oxford Bookworms Library Factfiles Stage 3: Information Technology. Oxford: Oxford University Press, 2008. 72 p. ISBN: 9780194233927

Papildliteratūra

1.Esteras S.R. Infotech: English for computer users. 4th Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 168 p. ISBN: 9780521702997
2.Esteras S.R., Fabre E.M. Professional English in Use: intermediate to advanced: ICT. For Computers and the Internet. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2007. 118 p. ISBN: 9780521685436
3.McNair A., Smallwood F.G.I. Language for Study: Level 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 186 p. ISBN 9781107681101

Periodika un citi informācijas avoti

1.Downing D. et al. Dictionary of Computer and Internet Terms. Barron's Educational Series, Inc., 2012. 592 p. ISBN: 9780764147555
2.How Stuff Works [Tiešsaiste] [Skatīts 14.01.2016.] Pieejams: http://www.howstuffworks.com/
3.English for Information Technology [Tiešsaiste] [Skatīts 14.01.2016.] Pieejams: http://www.english4it.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts ITF studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" obligātajā daļā.