Kursa kods ValoP249

Kredītpunkti 1

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums26.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – nozares terminoloģija: ar arhitektūru, inženierzinībām un būvniecību saistīta profesionālā informācija vācu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
• prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, semināros, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (piem. lietišķā sarakste, telefonsaruna, darba intervija, dokumentācija u.c.). Spēj atrast nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, atlasīt, strukturēt, klasificēt un analizēt to, izmantot nozares terminu vārdnīcas.
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, kas ļauj lietot svešvalodu atbilstoši komunikatīvajai situācijai: profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Latvijas lauksaimniecības universitāte.
2 Lauku inženieru fakultāte. Studijas LLU.
3 Dzīves apraksta (CV) un pieteikuma vēstules sastādīšanas principi.
4 Būvinženierija. Dažādu būvju tipi.
5 Būvprojekti.
6 Arhitektūra. Arhitektūras stili.
7 Ēkas eksplikācija, daļas.
8 Būvlaukums. Laukuma aprīkojums.
9 Būvtehnika.
10 Darbarīki
11 Ģeometrijas pamatjēdzieni.
12 Būvmehānikas pamatjēdzieni.
13 Iekšējie un ārējie būvdarbi.
14 Būvdarbu vadīšana
15 Materiāli. Klasifikācija un pamatīpašības.
16 Materiālu tehnoloģija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši nodarbību tematikai studenti regulāri izpilda uzdevumus, kas ietver darbu ar tekstiem, vārdnīcu, raksta kopsavilkumus, anotācijas, lietišķās vēstules. Ir paredzēti 3 ieskaites darbi. Individuālā darba aizstāvēšana. Prezentācija. Akumulējošā ieskaite veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās un no novērtējumiem 3 ieskaites darbos, semestra darba izpildes.

Pamatliteratūra

1. Pregartner T. Bemessung von Befestigungen in Beton. Bauingenieur-Praxis. Einführung mit Beispielen. 1. Aufl. Verlag:Ernst W. + Sohn Verlag, 2009. 365 S. ISBN-10:3-433-02930-X.
2. Stracke M., Kindmann R. Verbindungen im Stahl- und Verbundbau. Bauingenieur-Praxis. 2. Aufl. Verlag: Ernst W. + Sohn Verlag, 2009. 446 S. ISBN-10:3-433-02916-4.
3. Thieme D. Einführung in die Finite Elemente Methode für Bauingenieure. Mit 53 Berechnungsbeispielen. 3. Aufl. Verlag: Shaker Verlag, 2008. 222 S. ISBN-10:3-8322-6919-3.
4. Henning W. Studienführer Bauingenieurwesen. Berufswahl und Studium (BS). Ein Abriss zu Studium und Beruf für konstruktive Zeitgenossen. 2. Aufl. Verlag: Lexika Verlag, 2008. 168 S. ISBN-10:3-89694-442-8.

Papildliteratūra

1. Basseler U., Heinrich J., Utecht B. Grundlagen und Probleme der Volkswirtschaft. 18. Aufl. Schäffer-Poeschel Verlag, 2006. 981 S. ISBN-10:3-7910-2547-3.
2. Seidl A. Deutsche Agrargeschichte. Verlag Deutsche Landwirtschaftsg. Frankfurt, 2006. 348 S. ISBN-10:3-7690-0655-0.
3. Kornmeier M. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: fuer Bachelor, Master und Dissertation. 4. Auflage. Verlag Utb GmbH. Stuttgart, 2010. 322 S. ISBN-10:3-8252-3154-2.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landeskultur-Magazin ISSN: 0044-300X.
2. Agrar- und Umweltrecht. - Zeitschrift für das gesamte Recht der Landwirtschaft der Agrarmärkte und des ländlichen Raumes.ISSN 0340-840X.
3. Stadtplanung-Raumplanung ISSN: 0176-7534.

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF nepilna laika studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.