Kursa kods ValoP240

Kredītpunkti 1

Profesionālā angļu valoda IV

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums26.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP229, Profesionālā angļu valoda I

ValoP231, Profesionālā angļu valoda II

ValoP233, Profesionālā angļu valoda III

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – nozares terminoloģija: ar arhitektūru, inženierzinībām un būvniecību saistīta profesionālā informācija angļu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
• prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, semināros, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (piem. lietišķā sarakste, telefonsaruna, darba intervija, dokumentācija u.c). Spēj atrast nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, atlasīt, strukturēt, klasificēt un analizēt to, izmantot nozares terminu vārdnīcas.
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, kas ļauj lietot svešvalodu atbilstoši komunikatīvajai situācijai: profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ēku tehniskais aprīkojums. Siltumizolācija.
2 Elektriķa darbi.
3 Sienas kontakti. Izolācija
4 Apgaismojums
5 Ūdensapgāde.
6 Ūdensvada armatūra. Cauruļvadi un cauruļu savienojumi.
7 Kanalizācija, notekūdeņu novadīšana.
8 Lietusūdens novadīšana. Ūdens izolācija.
9 Ēku tehniskais aprīkojums. Jumta segumi, hidroizolācija.
10 Enerģija
11 Alternatīvās enerģijas izmantošana būvniecībā
12 Darba drošība
13 Darba drošības noteikumi, instrukcijas
14 Prezentācijas izveidošanas pamatprincipi.
15 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.
16 Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši nodarbību tematikai studenti regulāri izpilda uzdevumus, kas ietver darbu ar tekstiem, vārdnīcu, raksta kopsavilkumus, anotācijas, lietišķās vēstules. Iir paredzēti 3 ieskaites darbi. Individuālā darba aizstāvēšana. Prezentācija. Eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p.
2. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p.
3. Killers V.K. Latviešu – angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca. Rīga: ‘Avots’, 1999. 203 lpp.
4. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd, 2008. 124 p.

Papildliteratūra

1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. Oxford: Blackwell Science. 2003. 290 p.
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p.
3. Love T. W. Construction manual: concrete and form work. Craftsman Book Company, 2005. 158 p.

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF nepilna laika studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.