Kursa kods ValoP233

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda III

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP229, Profesionālā angļu valoda I

ValoP231, Profesionālā angļu valoda II

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: eksāmens

Kursa saturs(kalendārs)

1 Modernās tehnoloģijas būvniecībā.
2 Ilgtspējīga būvniecība.
3 Materiālu formāti. Salīdzināšana, izvērtēšana.
4 Ēku konstruktīvie elementi. Apakšzemes daļa, pamati.
5 Pāļu pamati, vertikālie balsti, sijas
6 Virszemes daļa. Pārsegumi. Sienas
7 Jumti, pakāpieni
8 Iekšējie darbi..
9 Logi un durvis, vārti.
10 Klasifikācija, konstrukcija.
11 Stiklošana
12 Namdara un būvgaldnieka darbi.
13 Mēbeles.
14 Iekšējie darbi. Grīdas segumi.
15 Sienu apdare
16 Krāsošanas darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido: terminu tests, individuālā darba prezentācija. Students var kārtot eksāmenu, ja ir: Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3 - iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem eksāmena uzdevumiem.

Pamatliteratūra

1. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p.
2. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p.
3. Killers V.K. Latviešu – angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca. Rīga: ‘Avots’, 1999. 203 lpp.
4. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd, 2008. 124 p.

Papildliteratūra

1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. Oxford: Blackwell Science. 2003. 290 p.
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p.
3. Love T. W. Construction manual: concrete and form work. Craftsman Book Company, 2005. 158 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building Design and Construction ISSN: 0007-3407
2. Latvijas būvniecība ISSN 1691-4058.
3. Civil Engineering ISSN: 0885-7024

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF nepilna laika studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.