Kursa kods ValoP231

Kredītpunkti 2

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums26.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP229, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās svešvalodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas – nozares terminoloģija: ar arhitektūru, inženierzinībām un būvniecību saistīta profesionālā informācija angļu valodā, zināšanas par valodas lietojumu profesionālajā jomā.
• prasmes – studenti spēj izmantot zināšanas un komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanas, runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes, profesionālajā jomā, piedaloties diskusijās, semināros, uzstājoties ar prezentāciju. Studenti spēj izmantot profesionālo terminoloģiju dažādās komunikatīvās situācijās (piem. lietišķā sarakste, telefonsaruna, darba intervija, dokumentācija u.c). Spēj atrast nepieciešamo informāciju svešvalodā internetā, atlasīt, strukturēt, klasificēt un analizēt to, izmantot nozares terminu vārdnīcas.
• kompetence – studentiem ir pilnveidota profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, kas ļauj lietot svešvalodu atbilstoši komunikatīvajai situācijai: profesionālajā darbībā, studentu mobilitātē un akadēmiskajā vidē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Metāli: dzelzi saturošie un nesaturošie.
2 Savienojumi un sakausējumi.
3 Nemetāli
4 Tērauds, tērauda konstrukcijas. Korozija
5 Mūra darbi. Akmeņi un ķieģeļi. Grunts.
6 Cements, java.
7 Betona veidi. Sastāvdaļas, pildvielas, blīvēšana..
8 Betona darbi. Tehnoloģiskā procesa apraksts
9 Dzelzsbetons. Stiegrošana.
10 Betona otrreizējā pārstrādāšana.
11 Polimeri. Dabīgie un sintētiskie polimeri.
12 Termoplastmasa, termoplasts, reaktoplasts. Stiepes pārbaude
13 Minerāli, keramika un stikls. Metāliskie un nemetāliskie minerāli.
14 Stikla veidi. Laminēšana.
15 Koka darbi. Koku sugas. Cietkoksne un mīkstkoksne
16 Zāģmateriāli. Koka izstrādājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Atbilstoši nodarbību tematikai studenti regulāri izpilda uzdevumus, kas ietver darbu ar tekstiem, vārdnīcu, raksta kopsavilkumus, anotācijas, lietišķās vēstules. Ir paredzēti 3 ieskaites darbi. Individuālā darba aizstāvēšana. Prezentācija. Akumulējošā ieskaite veidojas no atsevišķiem vērtējumiem nodarbībās un no novērtējumiem 3 ieskaites darbos, semestra darba izpildes.

Pamatliteratūra

1. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p.
2. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p.
3. Killers V.K. Latviešu – angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca. Rīga: ‘Avots’, 1999. 203. lpp.
4. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd, 2008. 124 p.

Papildliteratūra

1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. Oxford: Blackwell Science, 2003. 290 p.
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p.
3. Love T. W. Construction manual: concrete and form work. Craftsman Book Company, 2005. 158 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building Design and Construction ISSN: 0007-3407
2. Latvijas būvniecība ISSN 1691-4058.
3. Civil Engineering ISSN: 0885-7024

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF nepilna laika studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.